☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców Gminy Rokietnica

Symbol:
5345

Nr karty:
RA-08

Wydział:
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich

Dokumenty:
- Wypełniony formularz wniosku.
- Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych – oryginały do wglądu).
- Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku nie wykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych.
- Dowód dokonania opłaty.

Podstawa prawna:

Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ;

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2017 r. r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL ;

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21.12.2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego;
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ;
Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych

 Opłaty:
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców Gminy Rokietnica lub w rejestrze zamieszkania cudzoziemców w Gminie Rokietnica  wynosi 31 zł.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy nr rachunku  SGB  0/Rokietnica  69904310413041002391100001
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Termin odpowiedzi:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Gminy Rokietnica lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców w Gminie Rokietnica uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestrów drogą korespondencyjną - w terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku.

Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestrów należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych z ww. rejestrów lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes.

Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestrów, a także należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie jej w rejestrze mieszkańców Gminy Rokietnica lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców w Gminie Rokietnica a ponadto należy wskazać jakie dane mają być udostępnione.

Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiadająca:
Ewidencja Ludności Inspektor Elżbieta Karbowska Urząd Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1 budynek C - tel.61 8 960 626
w poniedziałki od 12:00-18:00
we wtorki środy, czwartki i piątki od 8:00-12:00 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.


Uwagi:
BRAK

Wytworzył:
Elżbieta Karbowska
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-12 10:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2020-06-02 10:05:46)
 
 
liczba odwiedzin: 4274025

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X