☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje społeczne w sprawie ?Przebudowa pasa drogowego ul. Kobylnickiej w Napachaniu, polegający na budowie chodnika oraz ?Przebudowa pasa drogowego ul. Szkolnej w Kobylnikach, polegający na budo

ZARZĄDZENIE NR 88/2015

WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia  28 sierpnia  2015 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów:

-  „Przebudowa pasa drogowego ul. Kobylnickiej w Napachaniu, polegający na budowie chodnika od drogi woj. 184 do granic miejscowości”

- „Przebudowa pasa drogowego ul. Szkolnej w Kobylnikach, polegający na budowie chodnika od ul. Karolewskiej do granic miejscowości”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942
z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Napachanie-Dalekie oraz sołectwa Kobylniki w sprawie:

  1.  przebudowy pasa drogowego ul. Kobylnickiej w Napachaniu, polegającej na budowie chodnika od drogi woj. 184 do granic miejscowości,
  2. przebudowy pasa drogowego ul. Szkolnej w Kobylnikach, polegającej na budowie chodnika od ul. Karolewskiej do granic miejscowości,

 

2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” piętro I, Sala Sesyjna, w dniach:

1) 15 września 2015 r. o godzinie 16:00,

2) 17 września 2015 r. o godzinie 8:00.

3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. sołectw lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. sołectwach.

 

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanego wariantów, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Proponowane rozwiązanie projektowe zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rokietnica, oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.

 

§ 3. Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

 

§ 4. Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectwa Rokietnica, w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

 

§ 5. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy: Łukasz Janikowski i Paulina Strzykała.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wytworzył:
Paulina Strzykała
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-08-31 17:30:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2015-08-31 17:44:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7160073