☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 23.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje społeczne dotyczące projektu odwodnienia i ciągu pieszo ? jezdnego wraz z oświetleniem na ul. Łanowej, Zacisze, Zakątek w Rokietnicy

ZARZĄDZENIE NR 87/2015

WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu odwodnienia i ciągu pieszo – jezdnego wraz z oświetleniem na ul. Łanowej, Zacisze, Zakątek w Rokietnicy

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942
z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Rokietnica w sprawie projektu odwodnienia i ciągu pieszo – jezdnego wraz z oświetleniem na ul. Łanowej, Zacisze, Zakątek w Rokietnicy.

2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” piętro I, Sala Sesyjna, w dniach:

1) 14 września 2015 r. o godzinie 17:00,

2) 16 września 2015 r. o godzinie 8:00.

3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. sołectwa lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. sołectwie.

 

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanego wariantu odwodnienia i ciągu pieszo – jezdnego wraz z oświetleniem na ul. Łanowej, Zacisze, Zakątek w Rokietnicy, na formularzu uwag, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Proponowane rozwiązanie projektowe zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rokietnica, w dniach
od 09 do 17 września 2015 r. oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.

 

§ 3. Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

 

§ 4. Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectwa Rokietnica, w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

 

§ 5. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy: Łukasz Janikowski i Paulina Strzykała.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wytworzył:
Paulina Strzykała
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-08-31 17:43:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2015-08-31 17:45:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7160073