☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 21.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozbudowa układu drogowego strefy inwestycyjnej w m. Mrowino dz. Nr176/2, 177/8, 185/8, 201/24

1.    Ogłoszenie o zamówieniu >>> kliknij tutaj

2.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:

3. Materiały przetargowe (przedmiary robót, kosztorysy ofertowy, STWiORB)

4. Dokumentacja projektowa:


Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1
Proszę o zamieszczenie wykazu studni betonowych z ich rzędnymi posadowienia/1000,1500 i 500 mm.
Odpowiedź:
Drenaż jest układany równolegle do terenu, wszystkie studnie kontrolne mają 0,6m wysokości, studnie z osadnikiem 1,1 m wysokości. Dokładne rzędne należy odczytać z profilu drogowego.
Pytanie 2
Proszę o umieszczenie na stronie zamówienia danych technicznych poz.36.
Zintegrowany wpust z separatorem i osadnikiem – 1 kpl.
Odpowiedź:
Wpust zintegrowany powinien umożliwić odprowadzenie wód opadowych z powierzchni minimum 400m2, wpust powinien mieć możliwość oczyszczenia całości wód przy deszczu 25l/sha.


Informacja z otwarcia ofert

Nr
oferty

Wykonawca/adres

Cena
brutto

Okres gwarancji

1.

INTER - TECH Sp. z o.o.

2.435.400,00 zł

60

2.

STRABAG Sp. z o.o.

2.352.383,24 zł

60

3.

YOCAM Sp. z o.o.

2.737.758,60 zł

60

4.

TAR -DROG Sp. z o.o. Sp. K.

2.007.462,44 zł

60

5.

ZAKŁAD DROGOWY ANTCZAK Sp. z o.o.

2.300,646,94 zł

60

6.

COLAS Sp. z o.o.

2.328.591,95 zł

60


Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 1.498.954,50 zł brutto.
Termin wykonania zamówienia 30.09.2017 roku.
Warunki płatności – rozliczenie za zrealizowane i odebrane roboty nastąpi na podstawie faktury częściowej w wysokości 50% wartości zamówienia, po wykonaniu 50% zakresu zamówienia oraz faktury końcowej obejmującej rozliczenie całości zamówienia po jego wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego.


RI.271.4.2017       

Rokietnica, dnia 05.04.2017r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Rozbudowa układu drogowego strefy inwestycyjnej w m. Mrowino dz. Nr 176/2, 177/8, 185/8, 201/24.”

 

Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że prowadzone przez Gminę Rokietnica postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP.

Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie może ponownie zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający na podstawie Uchwały Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 marca 2017 roku Nr XXXVI/340/2017 dokonał zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej tj. kwoty 2.007.462,44  złożonej przez Konsorcjum firm w składzie:
Lider:  TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Poznańska 62, 62-080 Tarnowo Podgórne
Partner: PPHU TOM-BUD s.c. Ul. Michalin 25, 64-320 Dobieżyn.

Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów  informując pisemnie o błędnym oszacowaniu robót będących przedmiotem zamówienia.

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania  został  wykluczony  Wykonawca Konsorcjum firm:

Lider TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Poznańska 62, 62-080 Tarnowo Podgórne

Partner PPHU TOM-BUD s.c. Ul. Michalin 25, 64-320 Dobieżyn.

Podstawa prawna art.24 ust.1 pkt 12 ustawy PZP.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art.24 ust.4 PZP.
                                                                                                                                  

Z poważaniem,

Wójt Gminy Rokietnica
Bartosz Derech
 

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Katarzyna Sokulska
(2017-03-01 13:51:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2017-04-05 08:34:19)
 
 
liczba odwiedzin: 4206359

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X