☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 21.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zakup specjalnego samochodu pożarniczego typu ciężkiego-terenowego wraz z wyposażeniem do JOSP Rokietnica

1. Ogłoszenie o zamówieniu>>> kliknij tutaj

 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

    1. Opis przedmiotu zamówienia   – załącznik nr 1

     2. Formularz ofertowy  – załącznik nr 2

     3. Oświadczenie JEDZ załącznik 3

     4. Informacja na temat grupy kapitałowej  – załącznik nr 4

     5. Wykaz dostaw - załącznik nr 5

     6. Wzór umowy - załącznik nr 6


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu>>> kliknij tutaj

Zmiana treści SIWZ:

 

Działając  na podstawie zapisów  art.38 ust.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r poz.2164 ze zm.)Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że

 1. Zmienia treść cz.6 SIWZ;
  W SIWZ jest:
  zamówienie należy wykonać w terminie do 20.11.2017 roku.
  powinno być
  zamówienie należy wykonać w terminie do 08.12.2017 roku.
 2. Zmiana treści cz. 13 SIWZ:
  W SIWZ jest:
  Termin składania ofert do dnia 02.10.2017roku.
  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.10.2017 roku.
  powinno być
  Termin składania ofert do dnia 09.10.2017 roku
  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.10.2017 roku.

Odpowiedzi na zapytania:

 

Pytanie nr 1 dot. Pkt 6 SIWZ

„Zamawiający wymaga by zamówienie  wykonać w terminie do 20.11.2017 roku.
Biorąc pod uwagę, że otwarcie ofert w postępowaniu nastąpi  10.02.2017 roku oraz czas ustawowo określony od moment otwarcia ofert do wyboru najkorzystniejszej oferty, a później podpisania umowy w praktyce może okazać się, że na realizację zadania pozostanie ok.1 miesiąca.
W przypadku przedmiotu zamówienia jakim jest skomplikowany konstrukcyjnie, a także wymagający dołożenia szczególnej staranności podczas produkcji samochód ratowniczo-gaśniczy, czas pozostały na realizację zamówienia może okazać się niewystarczający.
Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przedmiotu zamówienia do dnia 08.12.2017, co pozwoli na produkcję pojazdu, przeprowadzenie prób jakościowych oraz dostawę pojazdu?”

Odpowiedź.
Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do dnia 08.12.2017 roku.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z manualną skrzynią biegów?.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z manualną skrzynia biegów.

Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z rezerwą masy wynoszącą 5%?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z rezerwą masy wynoszącą 5%

Pytanie 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z podłogą skrytek wykonaną z blachy aluminiowej anodowanej ?.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z podłogą skrytek wykonaną z blachy aluminiowej anodowej.

Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikami na środki gaśnicze wykonane z blachy ze stali nierdzewnej ANSI 304?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu ze zbiornikami na środki gaśnicze wykonane z blachy ze stali nierdzewnej ANSI 304

Pytanie 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z ręcznie sterowanym dozownikiem środka pianotwórczego ?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z ręcznie sterowanym dozownikiem środka pianotwórczego.

Pytanie 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą zamontowaną w ogrzewanym przedziale skutecznie zabezpieczającym przed zamarzaniem jednak bez wewnętrznych kanałów grzewczych?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z autopompą zamontowaną w ogrzewanym przedziale zabezpieczającym przed zamarzaniem bez wewnętrznych kanałów grzewczych.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 14.09.2017 roku.

Dot.: pkt 15 SIWZ

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga by rezerwa masy była nie mniejsza niż 10%.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pojazdów z rezerwą masy nie mniejszą niż 3%, co jest w pełni zgodne z wymaganiami normy oraz co ważniejsze z obowiązującym świadectwem dopuszczenia CNBOP-BIP.

Odpowiedź:
Po konsultacji i dokonanych ustaleniach przepisów wyrażamy zgodę na zmniejszenie rezerwy masy pojazdu z 10% do nie mniejszej niż 3%.
Tym samym zmieniamy treść odpowiedzi udzielonej na to pytanie w dniu 15.09.2017 roku.

Pytanie nr 2

Dot.: pkt 16 SIWZ

Zamawiający wymaga by lusterka zewnętrzne były elektrycznie podgrzewane.

Rozumiemy, że zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku dostarczenia samochodu z elektrycznie podgrzewanymi lusterkami zewnętrznymi głównymi oraz sześciokątnymi, co jest standardowym rozwiązaniem, w podwoziach samochodów ciężarowych?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku dostarczenia samochodu z elektrycznie podgrzewanymi lusterkami zewnętrznymi głównymi oraz szerokokątnymi.

Pytanie nr 3

Dot.: pkt 66 SIWZ

Zamawiający wymaga by przystawka była wyposażona w dodatkowy układ chłodzenia. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że przystawka odbioru mocy jest konstrukcyjnie przystosowana do pracy przy bardzo dużych obciążeniach i nie ma konieczności stosowania dodatkowego układu chłodzenia.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu nie wyposażonego w dodatkowy układ chłodzenia przystawki mocy?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu nie wyposażonego w dodatkowy układ chłodzenia przystawki mocy pod warunkiem, że przystawka ta jest konstrukcyjnie przystosowana do pracy przy bardzo dużych obciążeniach i nie ma konieczności stosowania dodatkowego układu chłodzenia.

Pytanie nr 4

Dot.: §7 pkt 2 a i  b

Zamawiający w §7 wzoru umowy określił odsetki za zwłokę w terminie dostawy pojazdu w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki oraz 0,2 % ceny jednostkowej brutto samochodu za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady samochodu ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w części dotyczącej kary umownej za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy oraz za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady samochodu ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi, przez ustalenie wartości kary umownej w wysokości 0,05% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia?

Uzasadniając postawione pytanie w zakresie wysokości kar umownych pragniemy wyjaśnić, że zaproponowana przez Zamawiającego wartość kar umownych jest zbyt rygorystyczna. Ponadto podane przez Zamawiającego parametry powodują w praktyce konieczność przerzucenia związanego z nimi ryzyka na Zamawiającego przez złożenie mu oferty uwzględniającej te rygory – oferta Wykonawcy w swojej cenie musi zawierać wycenę ryzyka Wykonawcy które nakłada Zamawiający.

W sytuacji gdyby Zamawiający uwzględnił propozycje Wykonawcy lub w inny sposób zmienił rygory w części wskazanej przez Wykonawcę tym samym mógłby, w praktyce, uzyskać niższą cenę za przedmiot umowy i jednocześnie być w zgodzie z oczekiwanym przez niego głównym kryterium wyboru oferty – najniższa cena co do wydatkowanych środków. Brak zmiany parametrów umowy (SIWZ) jest również dyskryminacją Zamawiającego przez samego siebie wobec innych podmiotów, które wymagają podobnych dostaw i oferują mniej rygorystyczne parametry kierując potencjalnych Wykonawców i ich oferty do innych przetargów. Wskazując wartość proponowanej przez nas kary umownej odwołujemy się do wartości odsetek ustawowych w ujęciu dziennym tj. 0,035 % jednocześnie podnosząc i zaokrąglając ją do wartości 0,05%. Zarazem oczekiwana przez Zamawiającego kara umowna nie pozostaje w relacji do wartości potencjalnej szkody Zamawiającego i jest rażąco wygórowana co prowadziłoby do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy w §7 ust.2a i 2b nadając mu brzmienie o treści:
„ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 1. Za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
 2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.”

Pytanie nr 5

Dot.: §9 pkt 2 (3) Wzoru umowy

Zamawiający we wzorze umowy określił, że dostawa i odbiór samochodu odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości by odbiór końcowy pojazdu odbył się w siedzibie Wykonawcy z zachowaniem warunku dostarczenia pojazdu do siedziby Zamawiającego po odbiorze końcowym. Potencjalny Wykonawca dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi  pozwalającymi na przeprowadzenie wszelkich prób i szkoleń, które są niezbędne przy wydawaniu pojazdu w ręce użytkownika końcowego. Rozwiązanie takie jest zdecydowanie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje, że  odbiór końcowy  tj. techniczno-jakościowy odbywać  się będzie w siedzibie Wykonawcy wraz ze szkoleniem kierowców – konserwatorów „ETAP I”, a ponadto musi być zachowany warunek dostarczenia pojazdu w miejsce wskazane przez Zamawiającego (teren gminy Rokietnica) odbiór faktyczny - „ETAP II.”


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że prowadzone przez Gminę Rokietnica postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP.

Uzasadnienie faktyczne: Do zamówienia nie została złożona żadna oferta przetargowa.

Wójt Gminy Rokietnica
Bartosz Derech

 

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Katarzyna Sokulska
(2017-08-28 15:51:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2017-10-11 14:33:28)
 
 
liczba odwiedzin: 4206377

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X