☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 06.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica

Rokietnica, dn. 20.09.2018 r.

Nr RO.523.3.2018

Wyniki konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2019”

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Propozycje/uwagi do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2019”, zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Rokietnica z dnia 23 sierpnia 2018 roku, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, mogły składać w okresie od 30 sierpnia 2018 roku do 13 września 2018 roku za pośrednictwem Formularza uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy.

Uwagi i propozycje na w/w Formularzu mogły być składane na piśmie bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Rokietnicy lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Rokietnica.

W okresie trwania konsultacji przeprowadzone zostało również bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, zorganizowane w dniu 13 września 2018 roku, o godzinie 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rokietnicy, podczas którego szczegółowo omówione zostały poszczególne założenia projektu Programu Współpracy.

Lista organizacji, których przedstawiciele wzięli udział w powyższym spotkaniu konsultacyjnym (13.09.2018 r.):

  1. Bogdan Nowaczyk – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem”.

Przebieg konsultacji ogłoszonych w dniu 23 sierpnia 2018 roku
na okres od 30 sierpnia 2018 roku do 13 września 2018 roku

przedstawia się następująco:

L.p.

Propozycje/uwagi organizacji pozarządowych do projektu Programu Współpracy na rok 2019 ze szczegółowym wskazaniem paragrafu, ustępu i punktu Programu

Stanowisko Gminy Rokietnica wraz
z uzasadnieniem

1.

CELE

brak uwag

brak

2.

ZASADY WSPÓŁPRACY

brak uwag

brak

3.

PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY

brak uwag

brak

4.

FORMY WSPÓŁPRACY

brak uwag

brak

5.

PRIORYTETY W REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

brak uwag

brak

6.

INNE PROPOZYCJE

W Rozdziale VII Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, § 10 ust. 2 propozycja zwiększenia środków finansowych na realizację programu

z kwoty 210 000,00 zł

na kwotę 225 000,00 zł.

Propozycja został uwzględniona.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu Współpracy na 2019 rok”, złożono jeden formularz uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2019”.

Formularz został złożony przez Gminę Rokietnica i dotyczył propozycji zwiększenia środków finansowych na realizację Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2019”.

Pełen przebieg prac nad „Programem Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na terenie Gminy Rokietnica na rok 2019” przedstawiał się następująco:

  1. Projekt „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2019” powstał na bazie „Programu Współpracy na rok 2019”, z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica.
  2. Za jego przygotowanie odpowiedzialna była Agnieszka Antczak Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy.
  3. Informację o rozpoczęciu prac nad projektem „Programu Współpracy na 2019 rok” przekazano organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica  za pośrednictwem strony internetowej Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl,  zakładka DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE i strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy6 lipca 2018 roku oraz pisemnie poprzez wysłanie podmiotom znajdującym się na Mapie Aktywności Organizacji Pozarządowych Gminy Rokietnica informacji o rozpoczęciu prac nad programem współpracy.
  4. Propozycje do projektu „Programu Współpracy na 2019 rok” przyjmowano w okresie od 6 lipca 2018 roku do 31 lipca 2018 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej (agnieszka.antczak@rokietnica.pl), poprzez pisemne składanie propozycji do projektu „Programu Współpracy na 2019 rok” drogą tradycyjnej poczty (Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Rokietnica) lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, Referat Organizacyjny i Promocji.
  5. Organizacje pozarządowe, które zgłosiły propozycje ogólnych kierunków i obszarów działań do projektu Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 6 lipca 2018 r.

Liczba otrzymanych propozycji: 2, w tym mailowo: 2

Nazwa organizacji

Propozycje organizacji pozarządowych do Programu Współpracy na rok 2019

Stanowisko Gminy Rokietnica
wraz z uzasadnieniem

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR
 

Rozszerzenie wspierania programów stowarzyszeń w zakresie wspierania kultury fizycznej o stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Propozycja została umieszczona w projekcie programu współpracy na 2019 r.

Fundacja Lech Poznań Football Academy 

Proponowane zadania priorytetowe planowane do realizacji przez Fundację Lech Poznań Football Academy na terenie gminy Rokietnica w 2019 roku:

1. szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz reprezentacja gminy Rokietnica poprzez udział w turniejach piłkarskich,

2. zimowe oraz letnie półkolonie sportowo-rekreacyjne dla dzieci w Rokietnicy,

3. kolejna edycja Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Rokietnica.

Propozycja została umieszczona w projekcie programu współpracy na 2019 r.

  1. W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami), „Program Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2019”, założenia budżetowe Gminy Rokietnica na 2019 rok oraz wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje, przygotowano projekt „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na 2019 rok”. Projekt „Programu Współpracy na 2019 rok” wraz z Formularzem uwag do projektu Programu Współpracy oraz ogłoszeniem Wójta Gminy Rokietnica o konsultacjach z dnia 23 sierpnia 2018 roku, został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rokietnicy: www.rokietnica.pl, w zakładce DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy, na gminnej tablicy ogłoszeń oraz pisemnie poprzez wysłanie podmiotom znajdującym się na Mapie Aktywności Organizacji Pozarządowych Gminy Rokietnica ogłoszenia o konsultacjach projektu „Programu Współpracy na 2019 rok”. Projekt „Programu Współpracy na 2019 rok”, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podlegał konsultacjom w okresie od 30 sierpnia 2018 roku do 13 września 2018 roku
  1. W dniu 13 września 2018 roku, o godzinie 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rokietnicy zorganizowano bezpośrednie spotkanie konsultacyjne przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami Urzędu Gminy w Rokietnicy w sprawie szczegółowego omówienia projektu „Programu Współpracy na 2019 rok” z możliwością składania opinii i uwag. W trakcie spotkania przypomniano zasady i formy konsultowania w/w projektu, a także ostateczny termin kończący okres konsultacji 13.09.2018 r.). Podczas spotkania nie wniesiono żadnych uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2019”. 
  1. W okresie konsultacji, tj. od 30 sierpnia 2018 roku do 13 września 2018 roku organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica wniesiono jedną uwagę do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2019”, która została uwzględniona.
  2. Zgodnie z § 5 pkt. 5 i § 7 załącznika do uchwały Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uznaje się to za ważne.
Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2018-09-20 11:30:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2018-09-20 11:39:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7160073