☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Niedziela 19.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybory ławników 2019

Tryb wyboru ławników reguluje Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (dz. IV, rozdz. 7)

Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu - pismem A-0131-9/19 - przekazało informację dotyczącą liczby ławników, którzy mają być wybrani przez Radę Gminy Rokietnica:

do Sądu Okręgowego  w Poznaniu - 3 ławników;
do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu - 2 ławników (w tym 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy);
do Sądu Rejonowego w Szamotułach - 1 ławnik.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Listę wybranych ławników wraz z dokumentami rady gmin, które dokonały ich wyboru, przesyłają prezesom właściwych sądów.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych  sądów,  stowarzyszenia,  inne  organizacje  społeczne  i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz  co  najmniej  pięćdziesięciu  obywateli  mających  czynne  prawo  wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 1 lipca 2019 r. (osobiście - Biuro Obsługi Interesanta, bud. C, bądź listownie na adres: Urząd Gminy Rokietnica, Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie  kandydata,  że  nie  jest  prowadzone  przeciwko  niemu postępowanie  o przestępstwo  ścigane  z oskarżenia  publicznego  lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie  kandydata,  że  nie  jest  lub  nie  był  pozbawiony  władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie  lekarskie  o stanie   zdrowia,   wystawione   przez   lekarza podstawowej  opieki  zdrowotnej,  w rozumieniu  przepisów  ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa  zdjęcia  zgodne  z wymogami  stosowanymi  przy  składaniu  wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Ławnikiem może być ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

WZORY DOKUMENTÓW:

01. Karta zgłoszenia

02. Zapytanie do KRK

03. Oświadczenie dot. postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

04. Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej

05. Zaświadczenie o stanie zdrowia


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

Wytworzył:
Arkadiusz Chołżyński
Udostępnił:
Arkadiusz Chołżyński
(2019-06-11 12:04:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Chołżyński
(2019-06-11 12:43:46)
 
 
ilość odwiedzin: 3717157

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X