☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 23.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje społeczne dotyczące projektu pn. Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino - Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną

ZARZĄDZENIE NR 14/2020

WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 7 lutego 2020 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. „Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino – Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz § 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr LXI/556/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 roku poz. 8627 z 5 listopada 2018 roku)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino – Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną”.
  2. Konsultacje przeznaczone są dla pełnoletnich mieszkańców Sołectwa Rokietnica oraz Sołectwa Mrowino-Cerekwica.

§ 2.

Termin konsultacji ustala się na okres od 10 lutego 2020 roku do 19 lutego 2020 roku.

§ 3.

Konsultacje przebiegać będą w następujących formach:

  1. poprzez zamieszczenie proponowanego wariantu budowy ciągu pieszo-rowerowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE;
  2. poprzez przyjmowanie opinii i uwag w formie papierowej z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE. Formularz uwag do projektu „Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino – Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Budynek C Urzędu Gminy Rokietnica lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica z dopiskiem „Konsultacje społeczne” (decyduje data w pływu do tut. Urzędu Gminy) w terminie od 10 lutego 2020 roku do 19 lutego 2020 roku.
  3. poprzez przyjmowanie opinii i uwag w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE. Formularz uwag Formularz uwag do projektu „Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino – Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną można przesłać na adres ri@rokietnica.pl.
  4. poprzez  bezpośrednie spotkanie z możliwością składania opinii i uwag, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietnica, Budynek A piętro I, w dniach:
  • 12 lutego 2020 r. od godz. 16:00 do godz. 18:00,
  • 13 lutego 2020 r. od godz. 08:00 do godz. 12:00.

§ 4.

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica

§ 5.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy Rokietnica Leopold Wiorek.- Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury.

§ 6.

Z dniem 7 lutego 2020 roku traci moc Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. „Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino – Rokietnica polegająca
na budowie ciągu pieszo – rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną”.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Leopold Wiorek
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2020-02-07 12:02:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2020-02-07 12:08:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7160073