☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektora do spraw księgowości w Gminnej Jednostce Oświatowej w Rokietnicy

Dyrektor Gminnej Jednostki Oświatowej w Rokietnicy
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektora do spraw księgowości w Gminnej Jednostce Oświatowej
w Rokietnicy

I. DANE PODSTAWOWE

 1. Nazwa stanowiska pracy: Inspektor do spraw księgowości
 2. Komórka organizacyjna: gminna jednostka organizacyjna – Gminna Jednostka Oświatowa w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
 3. Wymiar etatu:  ½ etatu

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane) lub inne w zakresie specjalności związanej z zakresem zadań wykonywanych na przedmiotowym stanowisku lub wyższe oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie specjalności związanej z zakresem zadań wykonywanych na przedmiotowym stanowisku;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji publicznej lub w sektorze przedsiębiorstw o profilu zgodnym z wymaganiami na przedmiotowym stanowisku pracy;
 7. prawo jazdy kat. „B”;
 8. dobra znajomość zagadnień z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym.

III. WYMAGANIA DODATKOWE pożądane od kandydata:

 1. umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielnego rozwiązywania problemów, zarządzania strategicznego;
 2. kreatywność
 3. odpowiedzialność, rzetelność;
 4. komunikatywność, odporność na stres;
 5. praca w zespole;
 6. dyspozycyjność;
 7. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) oraz programów związanych z obsługą płacowo- księgową.

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych Gminnej Jednostki Oświatowej i obsługiwanych jednostek,
 2. zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej,
 3. obsługa księgowa zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 4. dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 5. Planowanie wydatków i dochodów, dokonywanie bieżącej analizy wykonania planu dochodów i wydatków oraz bieżące informowanie dyrektorów obsługiwanych jednostek o stopniu ich realizacji,
 6. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Gminnej Jednostki Oświatowej i obsługiwanych jednostek.

V. INFORMACJE O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY:

 1. Praca biurowa, przy komputerze oraz praca w terenie.
 2. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

VI. DODATKOWE INFORMACJE:

W Gminnej Jednostce Oświatowej w Rokietnicy, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 0%.

VII. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

 1. życiorys (CV) zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni;
 2. list motywacyjny;
 3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających;
 1. wykształcenie (np. dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych),
 2. staż pracy (świadectwa pracy),
 3. posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.);
 1. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 2. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata obywatelstwa polskiego oraz pełni praw publicznych;
 3. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 4. kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy;
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.
 6. komisja rekrutacyjna powołana do zaopiniowania kandydatów na Inspektora do spraw  księgowości w  Gminnej Jednostce Oświatowej w Rokietnicy uprawniona będzie do ewentualnego żądania dostarczenia lub uzupełnienia brakujących dokumentów załączonych do oferty pracy lub złożenia przez kandydata wyjaśnień co do treści oferty w trakcie trwania procesu naboru.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia udostępnia się druk obejmujący wszystkie wymagane oświadczenia. (pobierz druk)

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

 1. ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowisko Inspektora do spraw księgowości w Gminnej Jednostce Oświatowej w Rokietnicy osobiście w siedzibie Gminnej Jednostki Oświatowej ul. Golęcińska 1 (budynek B I piętro) w następujących godzinach:
 • poniedziałek w godz. 10.00 – 18.00
 • od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

lub przesłać pocztą w terminie do dnia 31.03.2021r. (decyduje data wpłynięcia oferty do Gminnej Jednostki Oświatowej w Rokietnicy).

Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.

 1. Oferty pracy, które wpłyną do Gminnej Jednostki Oświatowej po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane; postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)
 2. Z każdym z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie, nie później niż na dwa dni przed terminem posiedzenia komisji.
 3. Przewidywany termin zakończenia naboru nastąpi do 26.04.2021 r.
 4. Po rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stronie podmiotowej Gminnej Jednostki Oświatowej w Rokietnicy działającej jako podstrona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy: www. rokietnica.pl Biuletyn Informacji Publicznej – http://bip.rokietnica.pl, menu „Gmina” zakładka „Jednostki organizacyjne” – Gminna Jednostka Oświatowa oraz na stronie Urzędu Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl - Biuletyn Informacji Publicznej – http://bip.rokietnica.pl w menu „Urząd Gminy” zakładka „Oferty pracy” upowszechniona zostanie informacja o wynikach naboru;
 5. Informacji o przebiegu postępowania udziela Beata Fudala  Dyrektora Gminnej Jednostki Oświatowej w Rokietnicy, e-mail: beata.fudala@rokietnica.pl, tel.: 61 89 60 618, w godzinach pracy Gminnej Jednostki Oświatowej w Rokietnicy.

IX. Informacja o wyniku naboru:

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na:
 1. stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rokietnica.pl
 2. tablicy informacyjnej Gminnej Jednostki Oświatowej w Rokietnicy oraz Urzędu Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1 

X. Informacja o istotnych warunkach stosunku pracy

 1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 2. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2019 r. poz. 1282
 3. W trakcie trwania umowy, o której mowa w punkcie 1) dla pracownika organizuje się służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem, przy czym na umotywowany wniosek pracownika Dyrektor Gminnej Jednostki Oświatowej może zwolnić go z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.

XI.  Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko pracy Inspektora do spraw księgowości będzie Gminna Jednostka Oświatowa w Rokietnicy.
 2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu rekrutacji pracownika na stanowisko pracy Inspektora do spraw księgowości w Gminnej Jednostce Oświatowej w Rokietnicy oraz udostępnione członkom Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie informacji wskazanych w art. 221 Kodeksy Pracy z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) tj. imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie rozpatrywana przez Komisję Rekrutacyjną
 4. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

 Dyrektora Gminnej Jednostki Oświatowej w Rokietnicy
Beata Fudala

Wytworzył:
Beata Fudala
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2021-03-01 11:48:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2021-03-01 11:53:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7160073