☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. infrastruktury drogowej w Urzędzie Gminy Rokietnica

Nr RO.2110.5.2021

Rokietnica, dn. 19.03.2021 r.

Wójt Gminy Rokietnica
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTORA DO SPRAW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
W URZĘDZIE GMINY ROKIETNICA

I. DANE PODSTAWOWE

 1. Nazwa stanowiska pracy: Stanowisko do spraw infrastruktury drogowej - INSPEKTOR
 2. Komórka organizacyjna: Referat Inwestycji i Infrastruktury
 3. Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy
 4. Warunki pracy:
  1) praca biurowa przy komputerze – 70%
  2) praca w terenie – 30%


II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie:
 • konieczne: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • pożądane: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o specjalnościach: inżynieria drogowa lub budownictwo drogowe lub budownictwo komunikacyjne, innych o specjalności z zakresu budowy i eksploatacji dróg lub administracja, zarządzanie, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna - pod warunkiem ukończenia technikum drogownictwa;
 1. praktyka:
 • konieczna: co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z opisem stanowiska pracy (stanowisko związane z drogownictwem, inwestycjami drogowymi, projektowaniem dróg, nadzorem inwestycji drogowych, eksploatacją dróg itp.);
 • pożądana: co najmniej 4-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku pracy (stanowisko związane z drogownictwem, inwestycjami drogowymi, projektowaniem dróg, nadzorem inwestycji drogowych, eksploatacją dróg itp.) lub co najmniej 3-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku zgodnym z wymaganiami dotyczącymi opisu stanowiska pracy; mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych;
 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. prawo jazdy kat. „B”,
 4. znajomość przepisów prawa:

ustawa o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawa prawo o ruchu drogowym, ustawa o transporcie drogowym, Prawo energetyczne, Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz akty wykonawcze, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o gospodarce nieruchomościami, Prawo zamówień publicznych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, RODO, Statut Gminy Rokietnica.

III. WYMAGANIA DODATKOWE  pożądane od kandydata

 1. znajomość topografii gminy Rokietnica,
 2. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
 3. znajomość programów kosztorysowych;
 4. umiejętności kosztorysowania robót budowlanych;
 5. umiejętność obsługi elektronicznego obiegu dokumentów;
 6. umiejętność budowania dobrych relacji z klientem Urzędu oraz współpracownikami;
 7. sprawna i efektywna organizacja pracy;
 8. planowanie i analityka;
 9. praca w zespole;
 10. umiejętności negocjacyjne;
 11. umiejętność redagowania informacji, ogłoszeń, pism, decyzji;
 12. obsługa urządzeń techniki biurowej,
 13. kompetencje:
  1) samodzielność,
  2) rzetelność,
  3) obowiązkowość,
  4) odpowiedzialność,
  5) terminowość,
  6) obiektywizm,
  7) komunikatywność,
  8) zarządzanie czasem,
  9) odporność na stres i na zmiany w pracy,
  10) wysoka kultura osobista.

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ na stanowisku będącym przedmiotem naboru

 1. realizacja obowiązków zarządcy dróg gminnych, w tym w szczególności:
  1) ewidencja dróg gminnych i dróg wewnętrznych będących własnością Gminy,
  2) prowadzenie numeracji dróg i ich ewidencji oraz ewidencji drogowych obiektów mostowych,
  3) uzgadnianie lokalizacji zjazdów z drogi publicznej,
  4) wykonywanie przeglądów okresowych i gwarancyjnych dróg gminnych,
  5) prowadzenie przeglądów i kontroli przejazdów kolejowych w ciągu dróg gminnych, pomiary ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych,
  6) nadzór nad infrastrukturą techniczną w pasach drogowych,
  7) uzgadnianie organizacji ruchu,
  8) oznakowanie dróg gminnych, w tym montaż, wymiana, naprawa oraz oznakowanie poziome,
  9) prowadzenie bieżącej kontroli sieci dróg na terenie Gminy zgodnie z wymogami ustawowymi i bieżącymi potrzebami, w tym prowadzenie książki objazdów;
 2. planowanie, przygotowanie i realizacja tzw. „małej architektury” w obrębie pasa drogowego zgodnie z przyjętą w Gminie standaryzacją, w tym:
  1) zakup i montaż wiat przystankowych,
  2) bieżące utrzymanie przystanków (naprawa, remont, sprzątanie),
  3) uzgadnianie lokalizacji koszy ulicznych we współpracy z Referatem Ochrony Środowiska,
  4) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i utrzymaniem zieleni w pasach drogowych we  współpracy z Referatem Ochrony Środowiska;
 3. realizacja zadań z zakresu transportu drogowego, w tym:
  1) wydawanie zezwoleń na transport drogowy ponadwymiarowy,
  2) wydawanie zezwoleń na regularny transport drogowy, regularny specjalny transport drogowy,
  3) wydawanie zaświadczeń na publiczny transport drogowy,
  4) naliczanie opłat z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy;
 4. uczestnictwo w komisjach przetargowych, radach budowy, odbiorach technicznych, wizjach terenowych;
 5. obsługa interesantów w zakresie realizowanych zadań, informowanie o obowiązujących przepisach prawnych, pomoc przy składaniu informacji, wniosków, formularzy;
 6. współpraca ze spółkami gminnymi, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy i sołtysami;
 7. prowadzenie samochodu służbowego.

V. INFORMACJE O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY

 1. praca biurowa przy komputerze – 70%
 2. praca w terenie – 30%

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

VI. Dodatkowe informacje

W Urzędzie Gminy w Rokietnicy w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów

 1. życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
 2. list motywacyjny,
 3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
 1. wykształcenie (np. dyplomu ukończenia studiów wyższych),
 2. staż pracy,
 3. posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.),
 1. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 2. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 4. kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rokietnica,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia udostępnia się druk obejmujący wszystkie wymagane oświadczenia. (pobierz druk)

 1. komisja rekrutacyjna powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko do spraw infrastruktury drogowej – INSPEKTOR w Urzędzie Gminy Rokietnica uprawniona będzie do ewentualnego żądania dostarczenia brakujących lub uzupełnienia dokumentów załączonych do oferty pracy lub złożenia przez kandydata wyjaśnień co do treści oferty w trakcie trwania procesu naboru.

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru

ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowisko do spraw infrastruktury drogowej - INSPEKTOR
w Urzędzie Gminy Rokietnica”
osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1 w sekretariacie Urzędu lub w Biurze Obsługi Interesanta  następujących godzinach:

 • poniedziałek w godz. 8.30 – 18.00,
 • od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30,
 • piątek w godz. 7.30 – 14.00,

lub przesłać pocztą w terminie do dnia 31 marca 2021 r. (decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy).

Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.

 1. Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane; postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282);
 2. z każdym z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w terminie uzgodnionym telefonicznie;
 3. po rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl - Biuletyn Informacji Publicznej – http://bip.rokietnica.pl w menu „Urząd Gminy” zakładka „Oferty pracy” upowszechniona zostanie informacja o wynikach naboru;
 4. informacji o przebiegu postępowania udziela pracownik Referatu Organizacyjnego i Promocji – referent Małgorzata Ciesielczyk tel. 61 89 60 634 malgorzata.ciesielczyk@rokietnica.pl.

IX. Informacja o wyniku naboru

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na:
 1. stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rokietnica.pl,
 2. tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1.

X. Informacja o istotnych warunkach stosunku pracy

 1. Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający 6 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika;
 2. jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem; na umotywowany wniosek Wójt Gminy może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

XI. Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rokietnica

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w celu rekrutacji pracownika na stanowisko pracy inspektora ds. infrastruktury drogowej w Urzędzie Gminy Rokietnica na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz udostępnione członkom Komisji Rekrutacyjnej, powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Rokietnica;
 • podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy;
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl), na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 5. podanie Pani/Pana danych jest Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie informacji wskazanych w art. 221 Kodeksy Pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie rozpatrywana przez Komisję Rekrutacyjną.

Z up. Wójta Gminy Rokietnica
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Małgorzata Ciesielczyk
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2021-03-19 10:50:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2021-03-19 10:58:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7160073