☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Specjalista do spraw kontroli terenowych w Urzędzie Gminy Rokietnica

Wójt Gminy Rokietnica
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
SPECJALISTA DO SPRAW KONTROLI TERENOWYCH

W URZĘDZIE GMINY ROKIETNICA

I. DANE PODSTAWOWE:

 1. Nazwa stanowiska pracy: stanowisko do spraw kontroli terenowych – specjalista;
 2. Komórka organizacyjna: Referat Ochrony Środowiska;
 3. Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy;
 4. Warunki pracy:
  1) praca biurowa przy komputerze – 60%;
  2) praca w terenie – 40%;

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. wykształcenie:
 • konieczne: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; 
 • pożądane: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, zarządzanie środowiskiem, wyższe przyrodnicze (biologia lub ochrona środowiska lub kierunki pokrewne w obszarze nauk przyrodniczych) lub związane z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku.
 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. prawo jazdy kat. „B”,
 4. znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie przyrody, o odpadach, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo Wodne, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej, RODO, Statut Gminy Rokietnica.

III. WYMAGANIA DODATKOWE  pożądane od kandydata:

 1. doświadczenie zawodowe:
 • konieczne: minimum roczny staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej rok działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku pracy objętym naborem;
 • pożądane: minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z przeprowadzaniem kontroli, w tym kontroli terenowych z zakresu ochrony środowiska;
 1. biegła umiejętność korzystania i interpretowania przepisów prawa,
 2. znajomość topografii Gminy Rokietnica,
 3. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),
 4. umiejętność obsługi elektronicznego obiegu dokumentów,
 5. prawo jazdy kat. „B”,
 6. umiejętność redagowania decyzji, pism, informacji, ogłoszeń,
 7. umiejętność budowania dobrych relacji z klientem Urzędu, podmiotami zewnętrznymi  oraz współpracownikami,
 8. umiejętność mediacji i rozwiązywania konfliktów,
 9. sprawna i efektywna organizacja pracy,
 10. planowanie i analityka,
 11. praca w zespole,
 12. obsługa urządzeń techniki biurowej,
 13. kompetencje:
  1) samodzielność,
  2) asertywność,
  3) zarządzanie czasem,
  4) rzetelność,
  5) obowiązkowość,
  6) odpowiedzialność,
  7) terminowość,
  8) obiektywizm,
  9) komunikatywność,
  10) odporność na stres i na zmiany w pracy,
  11) kreatywność,
  12) wysoka kultura osobista.

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 1. prowadzanie kontroli terenowych w następujących zakresach:
  1) przestrzegania wymagań ochrony środowiska,
  2) utrzymania czystości i porządku w gminie,
  3) przestrzegania przepisów ustawy o odpadach,
 2. prowadzenie postępowań celem ustalenia stanu faktycznego przedmiotu kontroli oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć,
 3. przygotowywanie i prowadzenie akcji edukacyjnych programów, polityk i inicjatyw dla mieszkańców uwzględniających problematykę przeprowadzanych kontroli, w tym szczególnie z zakresu ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku oraz przestrzegania przepisów ustawy o odpadach, 
 4. współpraca z pracownikami merytorycznymi w przedmiocie planowania kontroli terenowych oraz w zakresie analizy, podejmowania działań i udzielania odpowiedzi na skargi, wnioski i interwencje skutkujące przeprowadzaniem doraźnych kontroli terenowych celem załatwienia zgłoszonych spraw,
 5. współpraca z Policją w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie kontroli,
 6. współpraca z  jednostkami pomocniczymi Gminy Rokietnica, jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną PUK sp. z o.o. w Bytkowie, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony środowiska,
 7. współdziałanie z innymi organami administracji publicznej właściwymi w sprawach ochrony środowiska,
 8. redagowanie informacji z zakresu realizowanych zadań podlegających zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rokietnica, na oficjalnej stronie internetowej Urzędu, profilu FB Rokietnica.pl oraz w czasopiśmie Gminy Rokietnica „Rokickie Wiadomości”,
 9. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej,
 10. realizowanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie zajmowanego stanowiska.

V. INFORMACJE O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY:

Praca w terenie oraz praca biurowa przy komputerze.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

VI. Dodatkowe informacje:

W Urzędzie Gminy w Rokietnicy w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

 1. życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
 2. list motywacyjny,
 3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
 1. wykształcenie (np. dyplomu ukończenia studiów wyższych),
 2. staż pracy,
 3. posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.),
 1. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 2. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 4. kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia udostępnia się druk obejmujący wszystkie wymagane oświadczenia. (pobierz druk)

 1. komisja rekrutacyjna powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko do spraw kontroli terenowych – specjalista w Urzędzie Gminy Rokietnica uprawniona będzie do ewentualnego żądania dostarczenia brakujących lub uzupełnienia dokumentów załączonych do oferty pracy lub złożenia przez kandydata wyjaśnień co do treści oferty w trakcie trwania procesu naboru.

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowisko do spraw kontroli terenowych – specjalista w Urzędzie Gminy Rokietnica” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1 w Biurze Obsługi Interesanta  w następujących godzinach:

 • poniedziałek w godz. 8.30 – 18.00
 • od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30
 • piątek w godz. 7.30 – 14.00

lub przesłać pocztą w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. (decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy).

Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.

 1. Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane;
 2. postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282);
 3. z każdym z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w terminie uzgodnionym telefonicznie;
 4. po rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stronie podmiotowej
  Urzędu Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl - Biuletyn Informacji Publicznej – http://bip.rokietnica.pl w menu „Urząd Gminy” zakładka „Oferty pracy” upowszechniona zostanie informacja o wynikach naboru;
 5. informacji o przebiegu postępowania udziela pracownik Referatu Organizacyjnego i Promocji referent Małgorzata Ciesielczyk tel. 61 89 60 634 malgorzata.ciesielczyk@rokietnica.pl.

IX. Informacja o wyniku naboru:

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na:
 1. stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rokietnica.pl;
 2. tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1.

X. Informacja o istotnych warunkach stosunku pracy

 1. Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający
  6 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika;
 2. jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem; na umotywowany wniosek Wójt Gminy może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

XI. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w celu rekrutacji pracownika na stanowisko pracy specjalisty ds. kontroli terenowych w Urzędzie Gminy Rokietnica na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz udostępnione członkom Komisji Rekrutacyjnej, powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Rokietnica;
 • podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy;
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl), na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 5. podanie Pani/Pana danych jest Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie informacji wskazanych w art. 221 Kodeksy Pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie rozpatrywana przez Komisję Rekrutacyjną.

 

 

Z up. Wójta Gminy Rokietnica
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2021-07-15 13:40:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2021-07-15 13:48:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7160073