☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Referent/Specjalista do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wójt Gminy Rokietnica
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENTA/SPECJALISTY DO SPRAW EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

W URZĘDZIE GMINY ROKIETNICA

I. DANE PODSTAWOWE:

 1. Nazwa stanowiska pracy: stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych – referent/specjalista;
 2. Komórka organizacyjna: Referat Spraw Obywatelskich;
 3. Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy;
 4. Warunki pracy:
  1) praca biurowa przy komputerze – ponad 90%;
  2) praca poza siedzibą Urzędu – do 10%;

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. wykształcenie:
 • konieczne: średnie; 
 • pożądane: wyższe magisterskie o kierunku: prawo administracyjne, administracja publiczna.
 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. prawo jazdy kat. „B”,
 4. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ewidencji ludności oraz aktów wykonawczych, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks wyborczy oraz rozporządzeń wykonawczych, w tym Rozporządzenia w sprawie spisu wyborców, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, ustawy o opłacie skarbowej oraz rozporządzenia wykonawczego, Statutu Gminy Rokietnica.

III. WYMAGANIA DODATKOWE  pożądane od kandydata:

 1. doświadczenie zawodowe:
 • konieczne: co najmniej 3 letni staż pracy;
 • pożądane: co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej, w tym na stanowisku związanym z wymaganiami stanowiska pracy;
 1. biegła obsługa aplikacji ŹRÓDŁO w zakresie Rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych;
 2. biegła znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania narzędziowego Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint),
 3. obsługa programów dziedzinowych związanych z ewidencją ludności;
 4. umiejętność pracy w sieci informatycznej związanej z obsługą elektronicznego obiegu dokumentów;
 5. umiejętność budowania dobrych relacji z klientem Urzędu oraz współpracownikami;
 6. planowanie i analityka;
 7. sprawna i efektywna organizacja pracy;
 8. praca w zespole;
 9. umiejętność redagowania informacji, ogłoszeń, pism, decyzji;
 10. obsługa urządzeń techniki biurowej,
 11. kompetencje:
  1) samodzielność,
  2) rzetelność,
  3) obowiązkowość,
  4) odpowiedzialność,
  5) terminowość,
  6) obiektywizm,
  7) komunikatywność,
  8) zarządzanie czasem,
  9) odporność na stres,
  10) wysoka kultura osobista.

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 1. obsługa Systemu Rejestrów Państwowych z wykorzystaniem aplikacji Źródło: Rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych oraz Rejestru Mieszkańców, w tym rejestracja danych, dokonywanie zmian i aktualizacji rejestrów;
 2. wykonywanie zadań wynikających z obowiązku meldunkowego obywateli polskich i cudzoziemców w tym:
  1) przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego i czasowego,
  2) przyjmowanie zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,
  3) przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
  4) wydawanie zaświadczeń potwierdzających pobyt stały i czasowy (z urzędu i na wniosek),
  5) prowadzenie spraw w ramach Polskiego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, w tym przyjmowanie wniosków i nadanie numeru PESEL,
  6) udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,
  7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowania lub zameldowania osoby z miejsca pobytu stałego oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji wydanych decyzji;
 3. prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych, w tym:
  1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
  2) rejestracja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w systemie informatycznym,
  3) wydawanie z urzędu potwierdzenia złożenia wniosku  o wydanie dowodu osobistego generowanego z systemu RDO,
  4) przyjmowanie spersonalizowanych dowodów osobistych dostarczonych do Urzędu Gminy Rokietnica przez funkcjonariuszy Policji,
  5) wydawanie dowodów osobistych,
  6) przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja oraz wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
  7) informowanie wystawcy dowodu osobistego o jego unieważnieniu w związku z wydaniem nowego dowodu,
  8) aktualizowanie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz Lokalnej Bazy Danych w aplikacji „ŻRÓDŁO” w zakresie serii i numeru dowodu osobistego,
  9) udostępnianie w trybie jednostkowym danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
  10) aktualizacja kopert osobowych,
  11) prowadzenie archiwum dowodów osobistych;
 4. obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP);
 5. wydawanie upoważnionym organom i instytucjom dokumentów przechowywanych w kopertach osobowych, prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji oraz udzielanie informacji;
 6. prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu RP, organów samorządu terytorialnego oraz referendami;
 7. prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;
 8. sporządzanie rejestru na potrzeby kwalifikacji wojskowej;
 9. prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń na terenie Gminy;
 10. prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych oraz imprez kulturalno-rozrywkowych na terenie Gminy;
 11. współpraca w prowadzeniu spraw związanych ze spisami powszechnymi;
 12. współpraca w organizowaniu zebrań wiejskich.

V. INFORMACJE O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY:

Praca w terenie oraz praca biurowa przy komputerze.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

VI. Dodatkowe informacje:

W Urzędzie Gminy w Rokietnicy w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

 1. życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
 2. list motywacyjny,
 3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
 1. wykształcenie (np. dyplomu ukończenia studiów wyższych),
 2. staż pracy,
 3. posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.),
 1. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 2. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 4. kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia udostępnia się druk obejmujący wszystkie wymagane oświadczenia. (pobierz druk)

 1. komisja rekrutacyjna powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych – referent/specjalista w Urzędzie Gminy Rokietnica uprawniona będzie do ewentualnego żądania dostarczenia brakujących lub uzupełnienia dokumentów załączonych do oferty pracy lub złożenia przez kandydata wyjaśnień co do treści oferty w trakcie trwania procesu naboru.

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych – referent/specjalista w Urzędzie Gminy Rokietnica” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1 w Biurze Obsługi Interesanta  w następujących godzinach:

 • poniedziałek w godz. 8.30 – 18.00
 • od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30
 • piątek w godz. 7.30 – 14.00

lub przesłać pocztą w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. (decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy).

Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.

 1. Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane;
 2. postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282);
 3. z każdym z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w terminie uzgodnionym telefonicznie;
 4. po rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl - Biuletyn Informacji Publicznej – http://bip.rokietnica.pl w menu „Urząd Gminy” zakładka „Oferty pracy” upowszechniona zostanie informacja o wynikach naboru;
 5. informacji o przebiegu postępowania udziela pracownik Referatu Organizacyjnego i Promocji referent Małgorzata Ciesielczyk tel. 61 89 60 634 malgorzata.ciesielczyk@rokietnica.pl.

IX. Informacja o wyniku naboru:

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na:
 1. stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rokietnica.pl;
 2. tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1.

X. Informacja o istotnych warunkach stosunku pracy:

 1. Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający 6 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika;
 2. jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem; na umotywowany wniosek Wójt Gminy może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

XI. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w celu rekrutacji pracownika na stanowisko pracy referenta/specjalisty ds. ewidencji ludności
  i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Rokietnica na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz udostępnione członkom Komisji Rekrutacyjnej, powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Rokietnica;
 • podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy;
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl), na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 5. podanie Pani/Pana danych jest Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie informacji wskazanych w art. 221 Kodeksy Pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie rozpatrywana przez Komisję Rekrutacyjną.

 

 

Z up. Wójta Gminy Rokietnica
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2021-07-15 14:10:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2021-07-15 14:21:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7160073