☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Referenta ds. windykacji i kontroli podatkowej w Urzędzie Gminy Rokietnica

Wójt Gminy Rokietnica
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENTA DO SPRAW WINDYKACJI I KONTROLI PODATKOWEJ

W URZĘDZIE GMINY ROKIETNICA

 

I. DANE PODSTAWOWE

 1. Nazwa stanowiska pracy: stanowisko do spraw windykacji i kontroli podatkowej – referent;
 2. Komórka organizacyjna: Referat Podatków i Opłat Lokalnych;
 3. Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy;
 4. Warunki pracy:

1)           praca biurowa przy komputerze – 90%;

2)           praca w terenie – 10%;

 

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. wykształcenie:
 • konieczne: średnie; 
 • pożądane: wyższe magisterskie o kierunku: prawo administracyjne, zarządzanie nieruchomościami, administracja publiczna, ekonomia, zarządzanie.
 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. prawo jazdy kat. „B”,
 4. znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, o samorządzie gminnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, RODO, Statutu Gminy Rokietnica.

III. WYMAGANIA DODATKOWE  pożądane od kandydata:

 1. doświadczenie zawodowe:
 • konieczne: co najmniej dwuletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej rok działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku pracy;
 • pożądane: co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku urzędniczym
  w administracji publicznej, w tym na stanowisku związanym z wymaganiami stanowiska pracy;
 1. biegła umiejętność korzystania i interpretowania przepisów prawa,
 2. biegła znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania narzędziowego Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), programów dziedzinowych związanych z naliczaniem podatków i opłat oraz ich windykacją;
 3. umiejętność pracy w sieci informatycznej związanej z obsługą elektronicznego obiegu dokumentów;
 4. umiejętność budowania dobrych relacji z klientem Urzędu oraz współpracownikami;
 5. planowanie i analityka;
 6. sprawna i efektywna organizacja pracy;
 7. umiejętności negocjacyjne;
 8. praca w zespole;
 9. umiejętność redagowania informacji, ogłoszeń, pism, decyzji;
 10. obsługa urządzeń techniki biurowej,
 11. kompetencje:
 • samodzielność,
 • rzetelność,
 • obowiązkowość,
 • odpowiedzialność,
 • terminowość,
 • obiektywizm,
 • komunikatywność,
 • zarządzanie czasem,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista.

 

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 1. podejmowanie czynności windykacyjnych w stosunku do dłużników (osób fizycznych
  i osób prawnych) wynikających z niezrealizowania lub niewłaściwego realizowania obowiązku podatkowego, w tym:
 1. wystawienie tytułów wykonawczych;
 2. przygotowanie wniosków o wpisy hipotek do Sądów;
 3. prowadzenie ewidencji hipotek i tytułów wykonawczych;
 4. wystawianie zezwoleń na dokonywanie wykreślenia wpisów w Księgach Wieczystych;
 1. przeprowadzanie kontroli podatkowych w celu sprawdzenia wywiązywania się przez podatników z obowiązków nałożonych  przepisami prawa podatkowego;
 2. przyjmowanie interesantów, obsługa w zakresie informowania o obowiązujących przepisach prawnych, pomoc przy składaniu informacji, wniosków i innych formularzy podatkowych;
 3. współpraca z Urzędami, Instytucjami i organami nadrzędnymi na podstawie odrębnych przepisów;
 4. przygotowywanie na potrzeby własnej jednostki oraz instytucji zewnętrznych, w tym organów nadrzędnych, wszelkiego rodzaju danych, informacji, zestawień i prognoz oraz sporządzanie sprawozdań i analiz;
 5. współpraca z Radą Gminy Rokietnica, w tym udział w komisjach stałych i tematycznych dotyczących zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy;

 

V. INFORMACJE O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY:

1)            praca biurowa przy komputerze  - ponad 90%

2)            praca poza siedzibą Urzędu – do 10%

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

VI. Dodatkowe informacje:

W Urzędzie Gminy w Rokietnicy w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

 1. życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
 2. list motywacyjny,
 3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
 1. wykształcenie (np. dyplomu ukończenia studiów wyższych),
 2. staż pracy,
 3. posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.),
 1. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 2. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 4. kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia udostępnia się druk obejmujący wszystkie wymagane oświadczenia. (pobierz druk)

 

 1. komisja rekrutacyjna powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko do spraw windykacji i kontroli podatkowej – referent w Urzędzie Gminy Rokietnica uprawniona będzie do ewentualnego żądania dostarczenia brakujących lub uzupełnienia dokumentów załączonych do oferty pracy lub złożenia przez kandydata wyjaśnień co do treści oferty w trakcie trwania procesu naboru.

 

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowisko do spraw windykacji i kontroli podatkowej – referent w Urzędzie Gminy Rokietnica” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1 w Biurze Obsługi Interesanta w następujących godzinach:

 • poniedziałek w godz. 8.30 – 18.00
 • od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30
 • piątek w godz. 7.30 – 14.00

 

lub przesłać pocztą w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy).

Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.

 1. Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane;
 2. postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r.
  poz. 1282);
 3. z każdym z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w terminie uzgodnionym telefonicznie;
 4. po rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stronie podmiotowej
  Urzędu Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl - Biuletyn Informacji Publicznej – http://bip.rokietnica.pl w menu „Urząd Gminy” zakładka „Oferty pracy” upowszechniona zostanie informacja o wynikach naboru;
 5. informacji o przebiegu postępowania udziela kierownik Referatu Organizacyjnego
  i Promocji Agnieszka Antczak tel. 61 89 60 619 agnieszka.antczak@rokietnica.pl.

 

IX. Informacja o wyniku naboru:

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na:
 1. stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rokietnica.pl;
 2. tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1.

 

X. Informacja o istotnych warunkach stosunku pracy

 1. Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający 6 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności
  i doświadczenia zawodowego pracownika;
 2. jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem; na umotywowany wniosek Wójt Gminy może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

XI. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
  w celu rekrutacji pracownika na stanowisko pracy referenta ds. windykacji i kontroli podatkowej w Urzędzie Gminy Rokietnica na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz udostępnione członkom Komisji Rekrutacyjnej, powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Rokietnica;
 • podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy;
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl), na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 5. podanie Pani/Pana danych jest Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie informacji wskazanych w art. 221 Kodeksy Pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie rozpatrywana przez Komisję Rekrutacyjną.

 

 

Z up. Wójta Gminy Rokietnica

Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Udostępnił:
Kępa Agnieszka
(2021-08-06 11:15:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Kępa Agnieszka
(2021-08-06 11:19:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7160073