☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. zieleni

Wójt Gminy Rokietnica
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTORA DO SPRAW ZIELENI

W URZĘDZIE GMINY ROKIETNICA

I. DANE PODSTAWOWE

 1. Nazwa stanowiska pracy: stanowisko do spraw zieleni - inspektor
 2. Komórka organizacyjna: Referat Ochrony Środowiska
 3. Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy;
 4. Przewidywany termin zatrudnienia: od 1 października 2021 r.
 5. Warunki pracy:
  1) praca biurowa przy komputerze – 70%;
  2) kontrola w terenie - 30%.

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie:
 • konieczne: wyższe  pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; 
 • pożądane: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku: ochrona środowiska, kształtowanie terenów zieleni, architektura krajobrazu, zarządzanie środowiskiem, leśnictwo, wyższe przyrodnicze (biologia lub ochrona środowiska lub kierunki pokrewne w obszarze nauk przyrodniczych) lub związane z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku;
 1. praktyka:
 • konieczna: minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku (urządzanie, pielęgnacja, rewaloryzacja terenów zieleni);
 • pożądana: minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku związanym z ochroną środowiska;
 • mile widziany kurs inspektora nadzoru terenów zieleni.
 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. znajomość przepisów prawa:

Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, RODO, Statut Gminy Rokietnica.

III. WYMAGANIA DODATKOWE  pożądane od kandydata

 1. umiejętność korzystania i interpretowania przepisów prawa,
 2. znajomość topografii Gminy Rokietnica,
 3. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),
 4. znajomość oprogramowania AUTOCad, NORMA, itp.,
 5. umiejętność kosztorysowania i projektowania,
 6. umiejętność czytania map,
 7. umiejętność obsługi elektronicznego obiegu dokumentów,
 8. prawo jazdy kat. „B”,
 9. umiejętność redagowania decyzji, pism, informacji, ogłoszeń,
 10. umiejętność budowania dobrych relacji z klientem Urzędu oraz współpracownikami,
 11. umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 12. sprawna i efektywna organizacja pracy,
 13. planowanie i analityka,
 14. praca w zespole,
 15. obsługa urządzeń techniki biurowej,
 16. kompetencje:
  1) kreatywność,
  2) samodzielność,
  3) zarządzanie czasem,
  4) rzetelność,
  5) obowiązkowość,
  6) odpowiedzialność,
  7) terminowość,
  8) obiektywizm,
  9) komunikatywność,
  10) odporność na stres i na zmiany w pracy,
  11) wysoka kultura osobista.

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ na stanowisku będącym przedmiotem naboru

 1. wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku zniszczenia terenów zieleni albo usuwania drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
 3. nadzór i koordynacja nad zadrzewieniami, zalesieniami oraz formami ochrony przyrody;
 4. prowadzenie spraw związanych z obszarami chronionymi (Natura 2000, Sobocko-Pawłowicki Obszar Chronionego Krajobrazu);
 5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem i pielęgnacją zieleni gminnej, w tym:
  1) ustalanie kierunków kształtowania zieleni gminnej i przedstawienie ich do akceptacji,
  2) przygotowywanie koncepcji (wizji) w zakresie nasadzania,
  3) opiniowanie i uzgadnianie rozstrzygnięć z zakresu planowania przestrzennego dotyczących zieleni, w tym opiniowanie i uzgadnianie projektów obejmujących zakładanie i modernizację terenów zieleni (we współpracy z Referatem Zagospodarowania Przestrzennego),
  4) opiniowanie i uzgadnianie projektów inwestycyjnych w zakresie ochrony zieleni,
  5) prowadzenie spraw dotyczących zieleni w pasach drogowych (we współpracy z Referatem Inwestycji i Infrastruktury, Zarządem Dróg Powiatowych i Zarządem Dróg Wojewódzkich),
  6) dbanie o trwałość, stan i estetykę zieleni,
  7) przygotowywanie, koordynacja i nadzór nad realizacją umów dotyczących realizowanych zadań,
  8) współpraca z PUK Sp. z o.o. w Bytkowie;
 6. kontrole i wizje w terenie związane z zakresem obowiązków i prowadzonych spraw;
 7. wprowadzanie danych do obligatoryjnych wykazów danych o środowisku zgodnie zakresem zadań i sporządzanie raportów;
 8. realizowanie pozostałych obowiązków sprawozdawczych w zakresie stanowiska pracy;
 9. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i współdziałanie z innymi organami administracji publicznej właściwymi w sprawach ochrony środowiska (np.: RDOŚ, GIOŚ, WIOŚ, Powiat Poznański);
 10. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej;
 11. redagowanie informacji z zakresu realizowanych zadań podlegających zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rokietnica oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu www.rokietnica.pl;
 12. przygotowywanie materiałów edukacyjno-informacyjnych w zakresie realizowanych zadań celem ich publikacji w prasie lokalnej, na stronie www.rokietnica.pl oraz na profilu Rokietnica.pl na FB;
 13. współorganizacja przedsięwzięć i wydarzeń proekologicznych na terenie Gminy Rokietnica;
 14. współpraca z  jednostkami pomocniczymi Gminy Rokietnica, jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną PUK sp. z o.o. w Bytkowie,  organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony przyrody;
 15. wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonych wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rokietnicy.

V. INFORMACJE O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY

 1. praca biurowa przy komputerze – 70%;
 2. kontrola w terenie 30%.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

VI. Dodatkowe informacje

W Urzędzie Gminy w Rokietnicy w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów

 1. życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
 2. list motywacyjny,
 3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
 1. wykształcenie (np. dyplomu ukończenia studiów wyższych),
 2. staż pracy,
 3. posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.),
 1. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 2. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 4. kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia udostępnia się druk obejmujący wszystkie wymagane oświadczenia. (pobierz druk)

 1. komisja powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko do spraw zieleni – inspektor w Urzędzie Gminy Rokietnica uprawniona będzie do ewentualnego żądania dostarczenia brakujących lub uzupełnienia dokumentów załączonych do oferty pracy lub złożenia przez kandydata wyjaśnień co do treści oferty w trakcie trwania procesu naboru.

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru

ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowisko do spraw zieleni – inspektor w Urzędzie Gminy Rokietnica” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1 – budynek „C” Biuro Obsługi Interesanta w następujących godzinach:

 • poniedziałek w godz. 8.30 – 18.00,
 • od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30,
 • piątek w godz. 7.30 – 14.00,

lub przesłać pocztą w terminie do dnia 14 września 2021 r. (decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy).

Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.

 1. Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane;
 2. postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282);
 3. z każdym z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w terminie uzgodnionym telefonicznie;
 4. po rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl - Biuletyn Informacji Publicznej – http://bip.rokietnica.pl w menu „Urząd Gminy” zakładka „Oferty pracy” upowszechniona zostanie informacja o wynikach naboru;
 5. Informacji o przebiegu postępowania udziela pracownik Referatu Organizacyjnego i Promocji – referent Małgorzata Ciesielczyk tel. 61 89 60 634 malgorzata.ciesielczyk@rokietnica.pl.

IX. Informacja o wyniku naboru

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na:
  1) stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rokietnica.pl
  2) tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1

X. Informacja o istotnych warunkach stosunku pracy

 1. Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający 6 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika;
 2. jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem; na umotywowany wniosek Wójt Gminy może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

XI. Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rokietnica

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w celu rekrutacji pracownika na stanowisko pracy inspektora ds. zieleni w Urzędzie Gminy Rokietnica na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz udostępnione członkom Komisji Rekrutacyjnej, powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Rokietnica;
 • podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy;
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl), na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 5. podanie Pani/Pana danych jest Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie informacji wskazanych w art. 221 Kodeksy Pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie rozpatrywana przez Komisję Rekrutacyjną.

Z up. Wójta Gminy Rokietnica
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2021-09-01 13:15:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2021-09-01 13:25:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7160073