☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje społeczne dot. koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej

Nr RO.0050.97.2021

Rokietnica, dn. 23.08.2021 r

ZARZĄDZENIE NR 97/ 2021
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 23 sierpnia 2021 roku.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską”

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 2 Regulaminu Konsultacji Społecznych w Gminie Rokietnica stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/556/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych,

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Rokietnica dotyczące koncepcji projektowych opracowanych Wójt Gminy Rokietnica w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudowa skrzyżowania z ul. Szamotulską”.

2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii od mieszkańców sołectwa Rokietnica na temat koncepcji projektowych opracowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa ul. Trakt napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską”, a co za tym idzie – możliwie najlepsze dopasowanie realizowanej inwestycji do potrzeb potencjalnych użytkowników.

§ 2

1. Konsultacje rozpoczną się w dniu 7 września 2021 r. i zakończą się w dniu 10 września 2021 r.

2. Uwagi do projektu będą zbierane za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego poprzez stronę www.konsultacje.rokietnica.pl.

3. Konsultacje przeznaczone są dla mieszkańców sołectwa Rokietnica

§ 3

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 4

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Leopold Wiorek kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Gminy Rokietnica.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2021-09-07 21:13:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2021-09-07 21:22:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7160073