☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obsługa dodatków mieszkaniowych

Nr karty:
RGM-06

Symbol:
RGM.824

Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Dokumenty:
W celu ubiegania się o dodatek mieszkaniowy należy złożyć następujące dokumenty:

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony czytelnie) potwierdzony przez zarządcę lub administrację budynku (załącznik nr 1),
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał + ksero),
- informację o stanie zadłużenia czynszowego względnie jego brak (załącznik nr 3),
- dokumenty potwierdzające poniesione wydatki związane z: dostarczaniem wody do lokalu, opłat za odbiór nieczystości stałych i płynnych (w przypadku osób, które wydatki te ponoszą we własnym zakresie - (rachunki),
- oświadczenie wyrażające zgodę na przekazanie należnego ryczałtu z tytułu braku instalacji doprowadzającej energię cieplną do celów ogrzewania, instalacji ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym (załącznik nr 4),
- wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu a także przedstawić rachunki dotyczące świadczeń związanych z eksploatacją domu (opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do budynku, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych – załącznik nr 7),
- deklarację o wysokości dochodów (załącznik nr 2).

Dochody (dokumenty potwierdzające ich wysokość) wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych stanowi: "Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu".

Przykłady dokumentów, które mogą stanowić potwierdzenie wysokości uzyskanych dochodów:
* wypełniony przez zakład pracy druk zaświadczenia o dochodach (załącznik nr 5),
* emerytura lub renta: decyzja ZUS (oryginał + ksero) oraz przekazy pocztowe z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS,
* alimenty: wyrok sądu (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub  oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika),
* uczniowie szkół średnich i wyższych: zaświadczenie o wysokości uzyskanych stypendiów, świadczeniach z tytułu praktyki zawodowej lub ich braku,
* zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne: decyzje UG, M-GOPS, MOPS, GOPS, OPS, PCŚ,
* dochód z pracy dorywczej: oświadczenie o wysokości dochodów składane w obecności urzędnika przyjmującego wniosek (załącznik nr 6),
* w przypadku braku zatrudnienia: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku,
* w przypadku korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej: dokument określający rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 180), Rozporządzenie Rady  Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r.  w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r.  w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013r., poz. 589)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1257 ze zmianami)

Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Wydanie decyzji 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Dorota Dolata - Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, pokój nr 3 tel. 61-8960-622

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Wytworzył:
Dorota Dolata
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-10 10:55:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2018-02-23 10:04:19)
 
 
ilość odwiedzin: 3978775

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X