Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Niedziela 17.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące Cudzoziemców

Symbol:
5342

Nr karty:
RA-02

Wydział:
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich

Dokumenty:
Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
- Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.
- Paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA  i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
- Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:
*Dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA  i Szwajcarii: "zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu" lub "dokument potwierdzający prawo stałego pobytu"
*Dla obywateli innych państw: karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie
na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,  udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.
- Przy zameldowaniu na pobyt stały:
*Dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskiego EFTA  i Szwajcarii: "dokument potwierdzający prawo stałego pobytu"
*Dla obywateli innych państw: karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na osiedlenie się, zezwolenie
na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,  udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.
W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
- Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania.
- Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności /DZ.U. Z 2016R. Poz.722 ze zm./
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. Poz. 1852)

Opłaty:
Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. 
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy nr rachunku  SGB  0/Rokietnica  69904310413041002391100001
Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności "organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy". 
Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 783 ze zm.)  wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł.

Termin odpowiedzi:
Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności osoba zgłaszającą zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Jednostka odpowiadająca:
Ewidencja Ludności, Inspektor Elżbieta Karbowska pok. 11 - tel.61 8 960 626  
w poniedziałki od 12:00-18:00
w środy od 10:00-14:00
we wtorki, czwartki i piątki od 8:00-12:00

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii oraz członek rodziny ww. cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej
w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca
- zwalnia się z obowiązku zameldowania cudzoziemca, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
 

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.
 

Wytworzył:
Elżbieta Karbowska
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-10 13:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2017-03-20 15:02:32)
 
 
ilość odwiedzin: 2325936

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X