☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 20.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie, uchylenie zameldowania (wymeldowania) administracyjnie (decyzje)

Symbol:
5343

Nr karty:
RA-06

Wydział:
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich

 Dokumenty:
Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:

- Złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie.

- Przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu
lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy.

Podstawa prawna:
Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności /DZ.U. Z 2017R. Poz.657 ze zm./
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)


Opłaty:
Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł


17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy nr rachunku  SGB  0/Rokietnica  69904310413041002391100001


Termin odpowiedzi:
Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, informacji uzyskanych od organów Policji, Sądów, organów paszportowych, polskich placówek dyplomatycznych, Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej lub Krajowego Rejestru Karnego, oględzin w lokalu.


Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

Jednostka odpowiadająca:
Ewidencja Ludności Inspektor Elżbieta Karbowska pok. 11 - tel.61 8 960 626
w poniedziałki od 12:00-18:00
w środy od 10:00-14:00
we wtorki, czwartki i piątki od 8:00-12:00 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.


Uwagi:
BRAK

 

Wytworzył:
Elżbieta Karbowska
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-10 13:53:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2018-01-24 09:11:27)
 
 
ilość odwiedzin: 2909063

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X