Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 21.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zasiłek okresowy (w wysokości różnicy między kryterium dochodowym uprawniającym do uzyskania pomocy a faktycznym dochodem osoby lub ridziny, nie mniej niż 19 zlotych) i okresowy specjalny

Nr karty:
OPS-05

Wydział:
jednostka organizacyjna Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawa prawna:
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 212 marca 2004 roku (Dz.U. z 2013r. poz. 182 ze  zmianami)

Opłaty:
Wolne od opłat.

Termin odpowiedzi:
30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Rafał Michalski - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, budynek B, wew. 21

Tryb odwoławczy:
Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu /instytucja odwoławcza podana jest w decyzji/.

Uwagi:
PRZEZNACZENIE ZASIŁKU: 
·długotrwała choroba, 
·niepełnosprawność, 
·brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny (dla dziecka, które ukończyło 16 rok życia - pod warunkiem, że kontynuuje ono naukę do 25 roku życia), 
·możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 


KIEDY MOŻNA OTRZYMAĆ ZASILEK? 

O pomoc finansową mogą się starać osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej: 
1.Trudna sytuacja życiowa; 
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudne j sytuacji życiowej związanej w szczególności z: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami w rodzinach wielodzietnych, klęską żywiołową lub ekologiczną; 
2.Trudna sytuacja finansowa. 
Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej. 

Można się ubiegać o zasiłek jeśli po odliczeniu okazuje się, że dochód nie jest wyższy od dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe)
- osoby samotnej - 542 zł;
- osoby pozostającej w rodzinie, na osobę w rodzinie – 456 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego może być przyznany specjalny zasiłek okresowy.

Należy pamiętać, że podane wysokości dochodów (dla osoby mieszkającej samotnie lub z rodziną) zmieniają się w ciągu roku. Ogłasza je Minister Pracy i Polityki Socjalnej w "Monitorze Polskim" 


KIEDY ZASIŁEK NIE ZOSTANIE PRZYZNANY? 

1.Jeśli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową czyli np. sieroctwem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością. 
2.Jeśli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe"). 
3.Jeśli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody. 
4.Jeśli nie zostaną złożone wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające osiągane dochody i stan zdrowia. 
5.Jeśli ubiegający się o pomoc nie chcą współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystywania własnych możliwości i uprawnień. 
6.Jeśli pracownik socjalny stwierdzi np. marnotrawstwo pieniędzy, alkoholizm, uchylanie się od pracy. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE SERWISU WWW.POMOCSPOLECZNA.NGO.PL 


Dokumenty
1. Osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podarku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) za ostatni miesiąc,
2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym Urzędzie Pracy - karta bezrobotnego z wpisem potwierdzającym ostatnią wizytę w PUP oraz decyzję urzędu pracy lub zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku,
3. Osoba niepełnosprawna - odcinek od renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:,
a). orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
b). orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,,
c). orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.,
4. Emeryt /rencista/ - odcinek emerytury /renty/ z poprzedniego miesiąca.,
Dochody muszą być potwierdzone (zaświadczenie z zakładu pracy lub odcinek renty albo emerytury). Nie wystarczy samo oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o pomoc.,

Wytworzył:
Rafał Michalski
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-11 09:41:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Zastróżna
(2014-02-25 10:41:11)
 
 
ilość odwiedzin: 2600231

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X