☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 22.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Symbol:
6733

Nr karty:
RZP-06

Wydział:
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 

Dokumenty:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna:
Art. 51 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
Wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (o promieniu trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszym jednak niż 50 metrów), w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000;
2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:

  1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  3. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Opłaty:
Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.
Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku.

Termin odpowiedzi:
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawana jest w terminie do 65 dni od daty złożenia wniosku.

Bieg tych terminów ulega wstrzymaniu w następujących sytuacjach:

  • wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych podania na podstawie art. 64 § 2 kpa, pod warunkiem, że wezwanie do nastąpiło bez zbędnej zwłoki;
  • współdziałania w załatwieniu sprawy z innymi organami w trybie art. 106 kpa;
  • zawieszenia postępowania – przez cały okres zawieszenia, nawet jeżeli w tym czasie będą podejmowane czynności niecierpiące zwłoki zgodnie z art. 102 kpa.

Jednostka odpowiadająca:
Sandra Kowalczyk - Podinspektor ds. warunków zabudowy, pok. 10, 61-89-60-628

Tryb odpowiedzi:
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

  • lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestorów (art. 52 ust. ww.)

 

Wytworzył:
Sandra Kowalczyk
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2007-02-27 12:47:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2020-11-17 13:09:12)
 
 
liczba odwiedzin: 4426632

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X