☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

Symbol:
7330

Nr karty:
RGM-05

Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Załączniki:
- wzór wniosku
- instrukcja
- do pobrania: www.ceidg.gov.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 ze zm.).

Opłaty:
Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.
Od dokumentu stwierdzającego udzielenie Pełnomocnictwa oraz jego kopii opłata wynosi 17,-zł.
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:
Urząd Gminy w Rokietnicy
ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
PBS o/Rokietnica
69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin odpowiedzi:
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego w terminie nie później niż  następnego dnia roboczego od  dnia jego otrzymania.

Jednostka odpowiadająca:
Ewa Lota – kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, pokój nr 4 Tel. 61 8960-623

Tryb odwoławczy:
Przyjęcie wniosku, przekształcenie go w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG są czynnościami materialno-technicznymi, od których nie przysługuje odwołanie.

Uwagi:

Przedsiębiorca działający jako osoba fizyczna może zawiesić  działalność gospodarczą na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.
Jeśli zawieszenie ma obejmować wyłącznie miesiąc luty, to okresem zawieszenia będzie ilość dni lutego w danym roku.
Data rozpoczęcia zawieszenia działalności może być datą wsteczną, bieżącą lub przyszłą.
Zawieszenie działalności następuje na wniosek przedsiębiorcy.
Okres zawieszenia działalności przez przedsiębiorcę działającego jako osoba fizyczna rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności i trwa do:
- dnia wskazanego w tym wniosku – zawieszenie na czas określony;
- dnia wskazanego we wniosku o wznowienie działalności gospodarczej – zawieszenie na czas nieokreślony lub jeśli przed datą wskazaną we wniosku o zawieszenie na czas określony, przedsiębiorca złoży wniosek o wznowienie działalności.
Więcej informacji na stronie www.ceidg.gov.pl

Dokumenty:
-Wniosek CEIDG-1, który złożyć można:
- osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy
- listownie – w tym przypadku należy dołączyć do wniosku notarialne poświadczenie podpisu

Wytworzył:
Ewa Lota
Udostępnił:
Lidia Widera
(2008-09-24 10:09:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Kępa
(2020-02-13 15:09:57)
 
 
liczba odwiedzin: 4417426

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X