☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 29.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od nieruchomości

Symbol:
3120
 
Karta:
RP-01

Wydział:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Dokumenty wymagane:

- osoby fizyczne – obowiązujące od 1.07.2019r.: - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) + załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (ZIN-1)

- załącznik do informacji o danych pozostałych podatników (ZIN-3)

- załącznik do informacji o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)

- informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - obowiązuje do 30.06.2019r.

- osoby prawne – obowiązujące od 1.07.2019r.: - deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) + załącznik do deklaracji o przedmiotach podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)

- załącznik do deklaracji o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)

- deklaracja na podatek od nieruchomości – obowiązuje do 30.06.2019r.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2019r., poz. 1170 ze zmianami)
Uchwała Nr XXIX/254/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
Uchwała Nr XLVII/411/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Rokietnica w ramach pomocy de minimis.

Jednostka odpowiadająca:
Anna Krygier- Szymańska - Referat Podatków i Opłat Lokalnych Podinspektor ds. wymiaru podatków, pokój nr 7, tel. 061-89-60-624
Magdalena Jakubowska -Specyał - Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel. 61-89-60-617

Tryb odwoławczy:
1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.

Uwagi:
Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Terminy płatności:
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 31.01. danego roku.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest do 15 - go dnia każdego miesiąca z wyjątkiem 1 raty płatnej do 31 stycznia danego roku.
Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Opodatkowaniu podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1. grunty,
2. budynki lub ich części,
3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek.
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków jest Wójt.
 
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 16:36:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6232811