☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 09.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od środków transportowych

 Symbol:
3124

Karta:
RP-05

Wydział:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Dokumenty:
- deklaracja od środków transportowych wraz z załącznikiem

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2019 r., poz. 1170 ze zmianami)
Uchwała Nr XXIX/255/2020 Rady Gminy Rokietnica z 26 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatkach od środków transportowych na 2021 rok

Jednostka odpowiadająca:
Agnieszka Pohl - Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Inspektor ds. wymiaru podatków, kontroli realizacji obowiązku podatkowego i windykacji, pokój nr 7, tel. 61-8960-617

Tryb odwoławczy:
1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.


Uwagi:
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.
Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.
Jeżeli środek transportowy stanowi własność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Terminy płatności:

1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne będące właścicielami pojazdów składają do 15 lutego każdego roku deklarację na podatek od środków transportowych.
2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku podatkowego - podatnik składa deklarację podatkową w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.
3. Podatek jest płatny w dwóch ratach w następujących terminach:
do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku podatkowego.
4. Jeżeli obowiązek powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie :
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - pierwsza rata
b) do dnia 15 września roku podatkowego - druga rata.
5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
6. Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy.

7. Nie zapłacony w terminie podatek podlega ściągnięciu wraz z odsetkami za zwłokę w drodze egzekucji administracyjnej.

Termin odpowiedzi:
sprawa załatwiana w terminie 1 miesiąca

Informacje dodatkowe:
1. Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.
2. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej , która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Obowiązek ten wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został zbyty lub na stałe wycofany z ruchu (wyrejestrowany).
4. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub w części podatku wydaje decyzję, w której stwierdza wysokość zobowiązania podatkowego.
5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatkowe określone w uchwale ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

Zwolnienia z podatku:
1. Z podatku od środków transportowych zwolnione są między innymi:
a) środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane dla celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym
b) pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowych.
2. Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych przepisów nie mają zastosowania do podatku od środków transportowych.

 

Wytworzył:
Karolina Fabiś
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 16:50:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7160073