☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 29.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek rolny

Symbol:
3121

Karta:
RP-02

Wydział:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Dokumenty wymagane:

- osoby fizyczne – obowiązujące od 1.07.2019r.: -  informacja o gruntach (IR-1) + załącznik do informacji o gruntach (ZIR-1)

- załącznik do informacji o danych pozostałych podatników (ZIR-3)

- załącznik do informacji o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)

- informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - obowiązuje do 30.06.2019r.

- osoby prawne – obowiązujące od 1.07.2019r.: - deklaracja na podatek rolny (DR-1) + załącznik do deklaracji o przedmiotach podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)

- załącznik do deklaracji o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)

- deklaracja na podatek rolny – obowiązuje do 30.06.2019r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. z 2020r.,poz. 333 ze zmianami)
Uchwała Nr XXIX/256/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 października 2020 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020 (M.P. z 2020r., poz.982)

Jednostka odpowiadająca:
Anna Krygier - Szymańska - Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Podinspektor ds. wymiaru podatków, pokój nr 7, tel. 61-89-60-624

Magdalena Jakubowska -Specyał - Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel. 61-8960-617

Tryb odwoławczy:
1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.

Uwagi:
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami gruntów,
2. posiadaczami samoistnymi gruntów
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z AWRSP lub za innego tytułu prawnego.

Terminy płatności:
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych płatny jest w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 15 stycznia danego roku.
Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest Wójt.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał ten obowiązek.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
- dla gruntów gosp. rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych;
- dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych.
Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 16:42:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6232811