☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Środa 18.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek rolny

Symbol:
3121

Karta:
RP-02

Wydział:
Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji

Dokumenty:
- osoba fizyczna - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego,  Wymagany
- osoba prawna - deklaracja na podatek rolny, Wymagany

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. z 2017r.,poz. 1892 ze zmianami)
Uchwała  Nr LXI/562/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 października 2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2019 (M.P. 2018, poz. 1004)

Jednostka odpowiadająca:
Anna Krygier - Szymańska - Referat Obsługi Podatkowej i Windykacji, Podinspektor ds. wymiaru podatków, pokój nr 5, tel. 61-89-60-624
Magdalena Jakubowska -Specyał - Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji, Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel. 61-8960-617

Tryb odwoławczy:
1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.

Uwagi:
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami gruntów,
2. posiadaczami samoistnymi gruntów
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z AWRSP lub za innego tytułu prawnego..

Terminy płatności:
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych płatny jest w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 15 stycznia danego roku.
Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest Wójt.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał ten obowiązek.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
- dla gruntów gosp. rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych;
- dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych.
Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-10 16:41:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2019-03-01 12:25:05)
 
 
ilość odwiedzin: 3471773

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X