☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Środa 18.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek leśny

Symbol:
3122

 Karta:
RP-03

Wydział:
Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji

Dokumenty:
- osoba fizyczna - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego  Wymagany
- osoba prawna - deklaracja na podatek leśny  Wymagany

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30.10.2002 roku  o podatku leśnym  (t. j. z 2017r.,poz. 1821)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r .w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. (M.P.2018, poz.1005)

Jednostka odpowiadająca:
Anna Krygier- Szymańska- Referat Obsługi Podatkowej i Windykacji, Podinspektor  ds. wymiaru podatku od osób fizycznych, pokój nr 5, tel. 61-89-60-624
Magdalena Jakubowska -Specyał - Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji, Inspektor ds. wymiaru podatku od osób fizycznych i prawnych, tel. 61-89-60-617

Tryb odwoławczy:
1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.

Uwagi:
Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami lasów,
2. posiadaczami samoistnymi lasów,
3. użytkownikami wieczystymi lasów,
4. posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Terminy płatności:
Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych płatny jest w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 15 stycznia  danego roku.
Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku
Obowiązek podatkowy, wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest Wójt.

 

Wytworzył:
Aleksandra Walczak
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-10 16:45:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2019-03-01 12:25:53)
 
 
ilość odwiedzin: 3471796

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X