☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Symbol:
6730

Nr karty:
RZP-01

Wydział:
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 

Dokumenty
- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu

Podstawa prawna:

Art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) ma zastosowanie w przypadku gdy działka położona jest na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-  kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)


Wymagane dokumenty:
Wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (o promieniu trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszym jednak niż 50 metrów), w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000;
2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:

  1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  3. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Opłaty:
Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.
Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku.

Termin odpowiedzi:
Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest w terminie do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
Bieg tych terminów ulega wstrzymaniu w następujących sytuacjach:

  • wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych podania na podstawie art. 64 § 2 kpa, pod warunkiem, że wezwanie do nastąpiło bez zbędnej zwłoki;
  • współdziałania w załatwieniu sprawy z innymi organami w trybie art. 106 kpa;
  • zawieszenia postępowania – przez cały okres zawieszenia, nawet jeżeli w tym czasie będą podejmowane czynności niecierpiące zwłoki zgodnie z art. 102 kpa.

Jednostka odpowiadająca:
Sandra Kowalczyk - Podinspektor ds. warunków zabudowy, pok. 10, 61-89-60-628
Anna Mazur - Podinspektor ds. warunków zabudowy, pok. 10, 61-89-60-628
Agnieszka Rutkowska  - Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, pok. 10, 61-89-60-628

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

  • lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  •  sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

 

Wytworzył:
Ewa Kurzak
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-10 10:35:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2020-11-17 12:48:05)
 
 
liczba odwiedzin: 4417391

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X