Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 22.08.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wycinka drzew

Symbol:
RS. 6131

Nr karty:
RS-09

Wydział:
Referat Ochrony Środowiska
 
Dokumenty
- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów [wniosek]
1)    imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością;
 3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
* posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni;
* nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
 6) miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
 8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości;
 9) projekt planu nasadzeń zastępczych oraz podanie informacji o planowanym terminie ich wykonania.

UWAGA! Jeśli posiadacz nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę właściciela,

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.)

Podstawa prawna dotycząca zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa -  art. 83f  ust. 4-20 wprowadzony art. 1 pkt 3b ustawy z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r. poz. 1074).

Opłaty:
Opłaty nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:

I) WNIOSEK: 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
II) ZGŁOSZENIE:

1) W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

a) Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu.
W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.

b) W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14. dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.  

2) W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

3) W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszajacą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7. dni od dnia doręczenia postanowienia.

Jednostka odpowiadająca:

Referat Ochrony Środowiska, pok. nr 6, tel. 618960611

Tryb odwoławczy:
Wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:
1. W przypadku braku wymaganych dokumentów wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
2. Czynności w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy moga być rozpatrywanie na wniosek mieszkańców.
3. Czynności w odniesieniu do nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązują do ponoszenia kosztów związanych z wycinką drzew przewidzianych w ustawie.

 

Wytworzył:
Katarzyna Lokke
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-07 19:35:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2017-06-21 09:52:33)
 
 
ilość odwiedzin: 2174061

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X