☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 22.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Symbol:
6831

Nr karty:
RZP-08

Wydział:
Referat Zagospodarowania Przestrzennego


Dokumenty:
I.  Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego podział.
1.  Wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o podział nieruchomości.
2. Załączniki (oryginały):
•  dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
•  wypis i wyrys z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów),
•  wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany na mapie zasadniczej (po l egzemplarzu   dla   każdej   ze   stron   postępowania   oraz   l    egz.   dla   organu podziałowego),
•  ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, jeżeli podział ma nastąpić na podstawie art. 94 ust. l ustawy.

II.  Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział.
3.  Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału, wniosek należy uzupełnić o:
•  protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
•  wykaz zmian gruntowych,
•  wykaz    synchronizacyjny,    jeżeli    oznaczenie    działek    gruntu    w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
•  projekt podziału nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej (po l egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 2 egz. dla organu podziałowego).
4.  Zgodnie art. 96 ust. la ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzję w sprawie podziału nieruchomości  wpisanej  do  rejestru zabytków,  wydaje  się  po  uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział takiej nieruchomości. Pozwolenie to winno mieć formę ostatecznej decyzji administracyjnej.
5.  W przypadku, gdy podział nieruchomości ma nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego, na podstawie art. 95 ww. ustawy, postanowienie opiniujące nie jest wymagane, do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 2 podpunktach l i 2 oraz w pkt 3 niniejszej informacji.

Podstawa prawna:
Dział III, rozdział l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

Opłaty:
Wolne od opłaty skarbowej.

 

Termin odpowiedzi:
do 30 dni od dnia złożenia dokumentacji przez geodetę; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Termin i sposób załatwienia:
Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ww. ustawy, następuje w drodze postanowienia Wójta Gminy Rokietnica, w terminie do 30 dni od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów.
Po złożeniu do organu kompletu pozostałych dokumentów, a także w wypadkach, gdy postanowienie nie jest wymagane, nie wcześniej niż w terminie 7 dni  licząc od dnia otrzymania postanowienia, także w wypadkach, gdy  postanowienie nie jest wymagane, decyzję w sprawie podziału nieruchomości wydaje Wójt Gminy Rokietnica, w terminie do 30 dni od daty wpływu kompletu dokumentów.
Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów.

Jednostka odpowiadająca:
Maria Katarzyna Borowczak – Inspektor ds. geodezji, pokój nr 10, tel. 061 89-60-630

Tryb odwoławczy:
Na   postanowienie   opiniujące   wstępny   projekt   podziału   nieruchomości   służy   stronom zażalenie  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w Poznaniu,  za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie. Od decyzji w sprawie podziału nieruchomości, służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1.    W   przypadku   braku   kompletu   wymaganych   dokumentów   wnioskodawca   zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z art. 64 § 2 kodeks postępowania administracyjnego, nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
2.   Z wnioskiem o pozwolenie na dokonanie podziału zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytków, winien występować do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu, właściciel lub wieczysty użytkownik dzielonej nieruchomości, bądź ich pełnomocnicy, zgodnie z art. 36 ust. l pkt. 8, w związku z art. 36 ust 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014, póz. 1446 z późniejszymi zmianami.), załączając 2 egz. mapy z projektowanym podziałem.
3. W przypadku składania odpisów, wypisów lub kserokopii dokumentów, powinny one w całości zostać poświadczone za ich zgodność z oryginałem.

 

Wytworzył:
Katarzyna Borowczak
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-10 16:20:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2020-11-17 13:36:36)
 
 
liczba odwiedzin: 4426606

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X