☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 20.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie z pobytu stałego lub tymczasowego obywateli Polski i Cudzoziemców

Symbol:
5342

Nr karty:
RA-03

Wydział:
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich

Dokumenty:

Opuszczając miejsce pobytu stałego lub czasowego, należy dokonać wymeldowania.

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego lub elektronicznie przez Internet.
- Dowód osobisty albo paszport. Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość
i obywatelstwo.
- Wypełniony formularz meldunkowy (wydruk obustronny).

Wymeldowanie przez Internet
-należy mieć Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jeżeli jest dostęp do bankowości elektronicznej, to należy sprawdzić, czy bank oferuje możliwość założenia Profilu Zaufanego.
W przypadku zameldowania przez pełnomocnika, należy załączyć elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym udzielającego pełnomocnictwa.


W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:
- Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania
- Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport
Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie
z zameldowaniem w nowym miejscu.
W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się
w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie
z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania
(na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).
Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności /DZ.U. Z 2017R. POZ.657 ze zm./

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września  2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego( tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 1852 ze zm.)

Opłaty:
Czynności zgłoszenia wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.


Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy nr rachunku  SGB  0/Rokietnica  69904310413041002391100001
Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt. 1, lit. B Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.783 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł oraz pełnomocnictwo do złożenia wniosku i odbiór zaświadczenia.

Termin odpowiedzi:
Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o wymeldowaniu.
Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek zainteresowanego.
 

Jednostka odpowiadająca:
Ewidencja Ludności, Inspektor Elżbieta Karbowska pok. 11 - tel.61 8 960 626
w poniedziałki od 12:00-18:00
w środy od 10:00-14:00
we wtorki, czwartki i piątki od 8:00-12:00

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące jest zobowiązana wymeldować się.

Wytworzył:
Elżbieta Karbowska
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-10 13:19:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2018-01-12 08:36:10)
 
 
ilość odwiedzin: 2909095

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X