☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

 Poprzez pojęcie zajęcia pasa drogowego należy rozumieć:
- prowadzenie robót w pasie drogowym,
- umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym (infrastruktura techniczna),
- umieszczanie reklam w pasie drogowym,
- lokalizowanie budynków, kopert postojowych, stoisk handlowych,
- usuwanie awarii urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym,

Symbol:
7230
 
Nr karty:
RI-01

Wydział:
Referat Inwestycji i Infrastruktury

Dokumenty
- Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, (PDF) (DOC)
- Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego pasa drogowego, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 - Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zakreślonym kolorem czerwonym granicami i podanymi wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz zaznaczone kolorem żółtym wbudowywane urządzenia (2 egzemplarze),
 - Szczegółowy harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót,
 - Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
 - pisemne pełnomocnictwo od Inwestora oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku, gdy w imieniu Inwestora występuje Pełnomocnik),

Podstawa prawna:
- Art. 39 i 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1264),
- Art. 104 i art. 106 K.p.a. (t .j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.),
- Art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.),
- uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Rokietnica z 25 lutego 2019r. w sprawie ustalania stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Opłaty:
za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą nr VI/54/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Jednostka odpowiadająca:
Dorota Błachowicz – Podinspektor ds. Infrastruktury, pokój nr 10, tel. 061 8960-603

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta).

Uwagi:
1. W przypadku braku wymaganych dokumentów, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 2. Zgodnie z w/w rozporządzeniem wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego powinien zostać złożony odpowiednio wcześniej przed planowanym zajęciem pasa.  Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi wymierza się karę pieniężną, zgodnie z art. 40 ust. 12 w/w ustawy o drogach publicznych.
 3. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, zarządca może zażądać dostarczenia:
 - projektu budowlanego obiektu w pasie drogowym
 - harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym (załącza się w przypadkach etapowego prowadzenia robót)
 4. We wniosku należy wskazać właściciela obiektu budowlanego w pasie drogowym (pełna nazwa, adres, podpis osoby upoważnionej), który będzie obciążony opłatą roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 5. W/w opłata roczna naliczona jest na podstawie uchwały nr VI/54/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 6. Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i zgłoszenia zwolnienia pasa drogi do tutejszego Urzędu, celem dokonania protokolarnego odbioru.
 7. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, miejsce zajęte pod sprzęt budowlany, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (z wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).

Wytworzył:
Łukasz Janikowski
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-10 16:26:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2020-01-28 15:11:06)
 
 
ilość odwiedzin: 3978811

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X