Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Symbol:
6730

 

Nr karty:
RZP-02

 

Wydział:
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 

  
Podstawa prawna:
Art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.)


Opłaty:

Wniosek podlega opłacie skarbowej: w wysokości 56 zł (zabudowa mieszkaniowa zwolniona jest z opłaty skarbowej)


Termin odpowiedzi:

Sprawę załatwia się zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14.06.1960 r.- Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.). Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Sandra Kowalczyk - Podinspektor ds. warunków zabudowy, Referat Zagospodarowania Przestrzennego  pok. 8, 61-89-60-628
Anna Mazur - Podinspektor ds. warunków zabudowy, Referat Zagospodarowania Przestrzennego  pok. 8, 61-89-60-628


Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.


Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

 

Dokumenty:

1. Zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana.

2. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

3. Zgoda na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.
 

Wytworzył:
Ewa Kurzak
Udostępnił:
Lidia Widera
(2011-02-28 17:25:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Kępa
(2019-07-26 08:44:38)