Obsługa dodatków energetycznych

Nr karty:
RGM-22

Symbol:
RGM.824.1.

Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Dokumenty:
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.

Podstaw prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zmianami), Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zmianami),  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.2017 r.,  poz. 1257 ze zmianami)

Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Wydanie decyzji 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Dorota Dolata - Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, pokój nr 3, tel. 61-8960-622

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:
Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu).

Uwagi:
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
- posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

 

Wytworzył:
Dorota Dolata
Udostępnił:
Lidia Widera
(2015-05-04 16:42:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2018-02-23 10:06:03)