GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Nazwa zbioru: GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Jednostka wykonująca / komórka: Urząd Gminy Rokietnica: Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego (kierownik)
Wykorzystywane oprogramowanie
[dostawca oprogramowania]
a. postać papierowa:
el-DOK System [ZETO]
postać papierowa
Podstawa prawna: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Cel przetwarzania: obowiązek ustawowy
Kategorie osób, których dane dotyczą: osoby dotknięte nałogiem oraz członkowie ich rodzin
Sposób zbierania danych: od osób, których dotyczą
inne źródła
Pola informacyjne: Dane dotyczące osoby zgłaszanej na leczenie (Imię, Nazwisko, Imię ojca, Miejsce zamieszkania, Data urodzenia, Stan cywilny, Wykształcenie, Miejsce pracy, Wykonywany zawód, Miesięczna wysokość zarobków, Przekazywana miesięcznie kwota na utrzymanie rodziny, Częstotliwość przychodzenia do domu w stanie nietrzeźwym [w miesiącu bądź na tydzień], Zachowanie się w stanie nietrzeźwym - opis, Od kiedy występują przypadki nadużywania alkoholu, Odbyte leczenie odwykowe, Rodzaj spożywanego alkoholu, Miejsce spożywania alkoholu, Wyniesione z domu przedmioty i rzeczy, Karalność za przestępstwa i wykroczenia popełnione pod wpływem alkoholu, Interwencje Policji w domu spowodowane zakłócaniem spokoju, Pobyty w Izbie Wytrzeźwień), Dane dotyczące rodziny osoby zgłaszanej na leczenie (Stan rodziny - liczba osób, Dzieci - Imiona i wiek, Imię żony / męża, Miejsce pracy współmałżonka, Miesięczna wysokość zarobków), Dane świadków (Imię, Nazwisko, Miejsce zamieszkania)
Informacja o udostępnianiu danych: dane mogą  być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja o powierzeniu przetwarzania: nd.
Informacja o odbiorcach danych: nd.
Informacja dot. transferu do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej: nd.
Adnotacje dotyczące zmian (wpis/modyfikacja/wykreślenie): nd.

 

Wytworzył:
IOD
Udostępnił:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-05-29 08:15:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Chołżyński
(2018-06-05 08:13:15)