Powszechny Spis Rolny 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Wójt Gminy Rokietnica Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Rokietnica Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Rokietnica.

1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

  • pełnoletnich;

  • zamieszkałych na terenie danej gminy;

  • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

  • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

  • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
- Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
- Oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych (zał. 2);
- Informację dotyczącą RODO (zał. 3).

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek w godzinach od 8.30 do 18.00, wtorek, środa, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, piątek w godzinach od 7.30 do 14.00), w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 8.07.2020 r. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Rokietnica. Adres do doręczeń: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

4. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zobowiązani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Obejmuje ono przekazanie informacji o:

  • statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;

  • zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;

  • sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

5. Szkolenie kończy się egzaminem testowym przeprowadzanym przez osoby prowadzące szkolenie. Egzamin testowy polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności osób objętych szkoleniem.

6. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego gminnego komisarza spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

7. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

8. Dyrektor urzędu statystycznego – jako zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego – zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia.

9. Wynagrodzenie dla rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

10. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pan Arkadiusz Chołżyński - tel. 61 89 60 621 oraz Pani Agnieszka Antczak, tel. 61 89 60 619.

Zarządzenie nr 50/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla gminy Rokietnica do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

Więcej informacji o PSR 2020 pod linkiem: https://spisrolny.gov.pl/

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Sokulska
(2020-06-16 13:30:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2020-06-16 14:25:57)