Informacja na temat wyrobów zawierających azbest

Symbol:
RS.6232.2

Nr karty:
RS-08

Wydział:
Referat Ochrony Środowiska

 Dokumenty:
 -  Informacja o wyrobach zawierających azbest.
 -  Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających

Podstawa prawna:
- § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz. U. z 2011 roku Nr 8, poz. 31)
- art. 346 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2017r., Nr 519 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004r., Nr 71, poz. 649 )

Opłaty:
brak

Termin odpowiedzi:
brak

Jednostka odpowiadająca:
Referat Ochrony Środowiska
Podinspektor ds. kontroli i gospodarki odpadami -   Lidia Przybysz pok. nr 6,
e-mail: lidia.przybysz@rokietnica.pl

Tryb odwoławczy:
brak

Uwagi:
UWAGA!
Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
Przepisy prawne nakładają na właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest następujące obowiązki:
1. Wykonanie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.
2. Wynik inwentaryzacji przedstawia się w Informacji o wyrobach zawierających azbest.
Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają Wójtowi Gminy Rokietnica, a osoby prawne - Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji, ponieważ dokument ten podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
3. Przeprowadzanie kontroli okresowej stanu wyrobów zawierających azbest. Z kontroli sporządza się w jednym egzemplarzu Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocena pozwala określić stopień pilności usuwania wyrobów azbestowych: 
- stopień pilności I – wymagane pilne usunięcie lub zabezpieczenie,
- stopień pilności II – wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,
- stopień pilności III – wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.
4. Przechowywanie Oceny stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub dołączenie Oceny do książki obiektu budowlanego.
5. Usunięcie wyrobów zawierających azbest, zakwalifikowanych zgodnie z Oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia (stopień pilności I) lub ich zabezpieczenie, a po dokonaniu zabezpieczenia ponownie sporządzenie Oceny w terminie 30 dni od daty wykonania zabezpieczenia.

 

Wytworzył:
Katarzyna Lokke
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-07 19:27:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2018-03-22 11:37:08)