Zarejestrowanie działalności gospodarczej

Symbol:
7330
 
Nr karty:
RGM -01
 
Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego
 

Załączniki:
-
wzór wniosku
- instrukcja
- do pobrania: www.ceidg.gov.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647)

Opłaty:
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat.
Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Wpłaty dokonać należy na konto  Urzędu Gminy w Rokietnicy w  Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań O/Rokietnica
Nr 69 90431041304100239110 0001

Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin odpowiedzi:
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego w terminie nie później niż  następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 
Jednostka odpowiadająca:
Ewa Lota - kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, tel. 61-89-60-623

Tryb odwoławczy:
Przyjęcie wniosku, przekształcenie go w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG są czynnościami materialno-technicznymi, od których nie przysługuje odwołanie.

Uwagi:
Osoba fizyczna podejmująca działalność gospodarczą dokonuje zgłoszenia na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wniosek ten służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 o wpis do centralnej ewidencji jest jednocześnie::
-wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON – urząd statystyczny)
-zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach
o zasadach ewidencji  i identyfikacji podatników i płatników (NIP - urząd skarbowy)
-zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS).
Więcej informacji na stronie www.ceidg.gov.pl


 
Dokumenty
Wniosek  CEIDG -1 o wpis do centralnej ewidencji, który złożyć można:
- osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Rokietnicy
- listownie – w tym przypadku należy dołączyć  do wniosku notarialne poświadczenie podpisu

Wytworzył:
Ewa Lota
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-10 09:29:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2018-05-28 13:46:11)