Nadawanie nazw ulic

Symbol:
6625

Nr karty:
RI-04

Wydział:
Referat Inwestycji i Infrastruktury

Podstawa prawna:
Art. 18 ust. 2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 446 ze zmianami)
Art. 8 ust. 1a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zmianami)

Opłaty:
 brak

Termin odpowiedzi:
Termin uzależniony od organów opiniodawczych oraz realizacji planów zagospodarowania przestrzennego. Nadanie nazwy ulicy następuje w formie uchwały Rady Gminy Rokietnica.

Jednostka odpowiadająca:
Magdalena Błaszczyk – Referent ds. infrastruktury, pokój nr 2, tel. 061 8960-603

(w zastępstwie Dorota Jóźwiak)

Tryb odwoławczy:
brak

Uwagi:
Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt. 13 ww. ustawy o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ww. ustawy o drogach publicznych.
Zgodnie z orzecznictwem (Wyrok NSA – II OSK 633/11) warunkiem koniecznym realizacji kompetencji nadawania nazw ulicom jest ich status drogi publicznej lub drogi wewnętrznej.
W przypadku drogi wewnętrznej wymagana jest także pisemna zgoda właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana (art. 8 ust. 1a ww. ustawy o drogach publicznych).

 

 

Wytworzył:
Łukasz Janikowski
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-10 17:58:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2017-03-02 11:23:53)