Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Symbol:
RS.6140

Nr karty:
RS


Wydział:
Referat Ochrony Środowiska

Dokumenty
1.  Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
2.  Dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania, informacja określająca miejsce i warunki w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa. Dowód opłaty od posiadania psa, kod kreskowy czipa psa, dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie (do wglądu).
3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – art. 35 i art. 104
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) - Część III ust. 44 pkt 2 i część IV wg załącznika ustawy
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz.1840)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 roku nr 77, poz. 687)


Termin odpowiedzi:
w ciągu jednego miesiąca
a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Jednostka odpowiadająca:
Lidia Przybysz - Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 6, tel. 618960611

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
Przed wydaniem decyzji, zostanie przeprowadzona kontrola miejsca i warunków utrzymywania psa oraz zastosowanych zabezpieczeń.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa w wysokości 82 zł – za wydanie zezwolenia na rachunek Urzędu Gminy w Rokietnicy (Poznański Bank Spółdzielczy, Oddział w Rokietnicy) nr 69 904 310 413 041 00 239 110 00 01) w tytule
2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

 

Wytworzył:
Katarzyna Lokke
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-10 17:44:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2018-03-22 11:48:33)