Zgłoszenie zmiany we wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Symbol:
7330

Nr karty:
RGM-02

Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Załączniki:
- wzór wniosku
- instrukcja
- do pobrania: www.ceidg.gov.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz.647)

Opłaty:
Wniosek CEIDG-1 o zmianę j jest zwolniony z opłat.
Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Wpłaty dokonać należy na konto  Urzędu Gminy w Rokietnicy w  Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań O/Rokietnica Nr 69 90431041304100239110 0001

Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin odpowiedzi:
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego w terminie nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Jednostka odpowiadająca:
Ewa Lota - kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, pokój nr 4, 61-89-60-623

Tryb odwoławczy:
Przyjęcie wniosku, przekształcenie go w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG są czynnościami materialno-technicznymi, od których nie przysługuje odwołanie.

Uwagi:
Wniosek o zmianę wpisu można złożyć w dowolnym terminie po powstaniu zmiany.
Przedsiębiorca powinien sprawdzić czy figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez identyfikator ( NIP osobisty przedsiębiorcy), jeżeli nie figuruje na stronie CEIDG należy zgłosić się do najbliższego urzędu w celu uzupełnienia danych.
Aktualność wpisu przedsiębiorcy potwierdza się na stronie CEIDG poprzez wydruk, który nie wymaga podpisu.

Więcej informacji na stronie www.ceidg.gov.pl

Dokumenty :
Wniosek o wpis CEIDG-1, który złożyć można:
- osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Rokietnicy
- listownie – w tym przypadku należy dołączyć  do wniosku notarialne poświadczenie podpisu

Wytworzył:
Ewa Lota
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-07 20:04:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2018-05-28 13:50:06)