Zgłoszenie wykreślenia z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Symbol:
7330

Nr karty:
RGM-03

Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Załączniki:
- wzór wniosku
- instrukcja
- do pobrania: www.ceidg.gov.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz.647).

Opłaty:
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat.
Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Wpłaty dokonać należy na konto  Urzędu Gminy w Rokietnicy w  Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań O/Rokietnica
Nr 69 90431041304100239110 0001
Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin odpowiedzi:
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego w terminie nie później niż  następnego dnia roboczego od  dnia jego otrzymania.

Jednostka odpowiadająca:
Ewa Lota - kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, pokój nr 4, tel. 61-89-60-623

Tryb odwoławczy:
Przyjęcie wniosku, przekształcenie go w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG są czynnościami materialno-technicznymi, od których nie przysługuje odwołanie.

Uwagi:
Zgodnie z ustawą o CEIDG, wniosek o wykreślenie wpisu można złożyć w dowolnym terminie od dnia zaprzestania wykonywania działalności.

Więcej informacji na stronie www.ceidg.gov.pl

Dokumenty
Wniosek CEIDG-1 o wpis, który złożyć można:
- osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Rokietnicy
- listownie – w tym przypadku należy dołączyć do wniosku notarialne poświadczenie podpisu

Wytworzył:
Ewa Lota
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-07 20:07:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2018-05-28 13:52:02)