Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Symbol:
7334

Nr karty:
RGM-15

Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Załączniki:
- zgłoszenie  do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
- minimalne wymagania, co do wyposażenia dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
- zgłoszenie zmian wpisu
- zawiadomienie o zakończeniu świadczenia 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 238)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2166)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256)

Opłaty:
Wniosek oraz załączniki do wniosku nie podlegają opłacie.
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy lub rolnika.
Wpłaty dokonać należy na konto Urzędu Gminy w Rokietnicy nr: 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

Termin odpowiedzi:
Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji innego obiektu, w którym świadczone są usługi hotelarskie w terminie 7 dni od daty wpływu zgłoszenia wraz
z wymaganymi załącznikami.

Jednostka odpowiadająca:
Magdalena Nowak-Kamińska - Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, tel. 61 8960-623

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia bądź  zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, wydane zostaje postanowienie, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu
za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Podstawą odmowy wpisu do ewidencji innego obiektu są również braki formalne zgłoszenia, nie uzupełnione w terminie 7 dni od wezwania do ich usunięcia.

Uwagi:
Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową
- uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającej wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
- zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie numeru telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej

- zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych
- zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

 Dokumenty:
Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie wraz z załącznikami:
- minimalne wymagania, co do wyposażenia dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
- numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy albo numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
- numer REGON
– dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych obiektu (poświadczone za zgodność z oryginałem kopie).

Wytworzył:
Magdalena Nowak-Kamińska
Udostępnił:
Widera Lidia
(2011-02-21 10:36:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-04-28 15:17:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki