Zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Symbol:
7340

Nr karty:
RGM-10

Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Dokumenty:
Wypełniony wniosek wraz z następującymi załącznikami:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
- pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

 W przypadku gdy wniosek dot. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć, ww. załączników nie dołącza się.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Opłaty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych nie podlega opłacie skarbowej

Termin odpowiedzi:
Rozpatrzenie wniosku, wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku

Jednostka odpowiadająca:
Magdalena Nowak-Kamińska - Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, tel. 61 8960-623

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Poznaniu, al. Niepodległości 18, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica

Uwagi:
Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:
- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa
- 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
Opłatę, o której wyżej mowa przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholu
w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła
a) 37.500,00 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, wnosi
w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
b) 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
c) 77.000,00 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu, wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach : do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku.

W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia, opłaty o których mowa wyżej, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Wzór oświadczenia do pobrania

Informacja o prywatności

Wytworzył:
Magdalena Nowak-Kamińska
Udostępnił:
Widera Lidia
(2011-02-21 10:53:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-11-29 13:08:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki