Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w czasie trwania imprez

Symbol:
7340

Nr karty:
RGM-11

Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Dokumenty:
wypełniony wniosek oraz załączniki:
--pisemna zgoda organizatora imprezy
- pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych
- kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż określonego wnioskowanego rodzaju napojów alkoholowych oraz dowód uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia
- szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 

Opłaty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w czasie trwania imprez nie  podlega opłacie skarbowej

Termin odpowiedzi:
Rozpatrzenie wniosku, wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie 30 dni
od daty wpływu wniosku

Jednostka odpowiadająca:
Magdalena Nowak-Kamińska - Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, tel. 61 8960-623

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica

Uwagi:
Zezwolenie wydaje się na okres do 2 dni.
Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Informacja o prywatności

Wytworzył:
Magdalena Nowak-Kamińska
Udostępnił:
Widera Lidia
(2011-02-21 11:01:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-04-28 15:18:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki