☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 26.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrole 2011

I.

1. Organ kontrolujący: 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
15.02.2011 r.

3. Przedmiot kontroli:
Kontrola z zakresu realizacji programu "UCZEŃ NA WSI" w ramach umowy UWA/000390/15/D z dnia 30 listopada 2009 r.

 

II.

1. Organ kontrolujący: 
Wojewoda Wielkopolski

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
16.03.2011 r. - 17.03.2011 r.

3. Przedmiot kontroli:
Kontrola ewidencji działalności gospodarczej.

 

III.

1. Organ kontrolujący:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
19.04.2011 r. - 27.04.2011 r.

3. Przedmiot kontroli:
Kontrola w zakresie wydatkowania środków dotacji przez Gminę Rokietnica, zgodnie z ich przeznaczeniem, otrzymanych na podstawie umowy nr 27/DS./W/Orlik/08 z dnia 24.06.2008 r. 

 

IV.

1. Organ kontrolujący:
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
10.05.2011

3. Przedmiot kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców zgodnie z:
- art. 11 do art. 15 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.)
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrzynych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 42, poz. 388 ze zm.).

 

V.

1. Organ kontrolujący:
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
16-17.05.2011

3. Przedmiot kontroli:
Kontrola przeprowadzona w biurze projektu przy ul. Szkolnej 3 w Rokietnicy kontrola planowana w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu pt. "Nasze przedszkole" w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

VI.

1. Organ kontrolujący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
26.05.2011

3. Przedmiot kontroli:
Ocena realizacji ogólnych wymaogów w kontrolowanym zakładzie z zakresu higieny pracy.

 

VII.

1. Organ kontrolujący:
Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań Jeżyce

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
27.06.2011

3. Przedmiot kontroli:
Przeglądanie dokumentów związanych z projektem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - plan 25.

 

VIII.

1. Organ kontrolujący:
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
17-19.10.2011 r.

3. Przedmiot kontroli:
Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektów: "Nauka drogą sukcesu Gminy Rokietnica" oraz "Szkoła edukacyjnego sukcesu" w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

IX.

1. Organ kontrolujący:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
od 11.10.2011 r. - 24 dni roboczych

3. Przedmiot kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opraowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.


X.

1. Organ kontrolujący:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu Regionalnego

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
12.12.2011 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. "Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński, działka nr 56/2".
Sprawdzenie dokumentów w siedzibie Beneficjenta oraz zakupionych środków trwałych, wyposażenia i zrealizowanych robót.


 

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2011-03-17 12:59:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2011-12-19 14:04:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630