Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zgłoszenia instalacji do eksploatacji

Symbol:
RS.6222

Nr karty:
RS-07

Wydział:
Referatu Ochrony Środowiska

Dokumenty:
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki, obręb)
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczony usług
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
5) wielkość i rodzaj emisji
6) opis stosowany metod ograniczania wielkości emisji
7) informacje, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
8) wniosek – pobierz
9) dowód wpłaty

Załącznik:
• mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków
• Certyfikat CE i aprobata techniczna IOŚ
• Projekt przydomowej oczyszczalni

Podstawa prawna:
- art. 152-153, art. 378 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2022, Nr 2559 ze zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010, Nr 130, poz. 880)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2022r., poz. 2142)

Opłaty:
Opłata skarbowa – 120 zł
Opłata za pełnomocnictwo 17zł.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Ochrony Środowiska, tel. 61-89-60-631

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 7,5m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od daty dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązkiem zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest zobowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie decyzji.

Wytworzył:
Lidia Przybysz
Udostępnił:
Widera Lidia
(2011-03-23 09:07:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-03-09 13:13:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki