☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 09.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. WIOSENNY TURNIEJ BOCCI

Nr RO.525.2.2011

Rokietnica, dn. 25-05-2011 r.

 

Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego
pn. „WIOSENNY TURNIEJ BOCCI”.

 

W dniu 23 maja 2011 r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR zwróciło się do Wójta Gminy Rokietnica z wnioskiem o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „WIOSENNY TURNIEJ BOCCI”.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR w dniu 23 maja 2011 r. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć wniosek o wsparcie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.
Wniosek Stowarzyszenia spełnia łącznie powyższe warunki.

Uzasadnienie przedstawione przez organizację:
Przedmiotem zadania publicznego jest zorganizowanie na boisku sportowym ORLIK w Napachaniu przy Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi ul. Poznańska 26 turnieju Bocci.
Zadanie jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. W zadaniu weźmie udział ok. 70 osób, w tym 40 zawodników i 10 wolontariuszy, sędziowie, koordynator, oprawa muzyczna.
Realizacja zadania „Wiosenny turniej bocci” jest jedyną możliwością na terenie gminy, gdzie osoby niepełnosprawne mogą wziąć udział w rywalizacji sportowej. Liczba osób niepełnosprawnych w Gminie Rokietnica jest duża, jednakże duża część osób jest „zamknięta w domach”, nie uczestniczą aktywnie w życiu społecznym nie mówiąc już o sportowym. Udział w zawodach pozwoli im poczuć smak rywalizacji, stać się zawodnikiem. Ponadto zawody przyczynić się mogą do podwyższenia samooceny zawodnika, nawet, gdy jego zespół nie zajmie pierwszego miejsca, ale otrzymując upominek. Udział w zawodach to nie tylko rywalizacja, ale również nawiązywanie nowych kontaktów, integracja ze środowiskiem. Realizacja poprzedniego turnieju „Jesienny Turniej Bocci”, został pozytywnie odebrany przez zawodników, odjeżdżając
z pucharami, upominkami, pytali się, kiedy będzie kolejny turniej.

W ramach realizacji zadania planowane jest:
1. Przygotowanie zaproszeń, kart zgłoszeniowych dla drużyn
2. Przygotowanie plakatów o zawodach
3. Przygotowanie teczek dla drużyn (talony, szachownica meczy)
4. Przygotowanie nagród dla zawodników – dyplomów upominków, pucharów
5. Przygotowanie posiłku regeneracyjnego
6. Szkolenie dla wolontariuszy
7. Przygotowanie boisk do meczy oraz zaplecza w postaci namiotu
8. Rozpoczęcie zawodów
9. Rozgrywki w grupach, następnie o I, II i III miejsce
10. Wręczenie nagród i zamknięcie zawodów
11. Przygotowanie fotorelacji z zawodów do kroniki

Realizacja zadania publicznego pn. „Wiosenny turniej bocci” przyczyni się do:
- integracji osób niepełnosprawnych z różnych szkół i środowisk
- integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi
- nauki samodyscypliny i pracy zespołowej
- zwiększenia sprawności fizycznej
- podwyższenia własnej samooceny
- rozwoju kontaktów społecznych
- promocji sportu wśród osób niepełnosprawnych
- propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży

„Wiosenny turniej bocci” jest zgodny z priorytetowymi zadaniami publicznymi określonymi w Programie Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2011 rok (Uchwała Nr LVIII/409/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 8 listopada 2011 r.) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznał za celowe realizację zadania pod nazwą „Wiosenny turniej bocci”, opisanego w ofercie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR i tym samym zleca realizację zadania przyznając dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 1 czerwca 2011 r.

 

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica 

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2011-05-25 20:51:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2011-05-25 20:53:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1385560