☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadanie publiczne XVI Mistrzostwa Gminy Rokietnica o puchar Wójta w Kajakarstwie Klasycznym”

Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji
zadania publicznego
pn. „XVI Mistrzostwa Gminy Rokietnica o puchar Wójta w Kajakarstwie Klasycznym”.

 

W dniu 20 czerwca 2011 r. Uczniowski Klub Sportowy „BŁYSKAWICA” zwrócił się do Wójta Gminy Rokietnica z wnioskiem o wsparcie realizacji zadania publicznego
pod nazwą „XVI Mistrzostwa Gminy Rokietnica o puchar Wójta w Kajakarstwie Klasycznym”.

Oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „BŁYSKAWICA” w dniu 27 czerwca 2011 r. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć wniosek o wsparcie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.
Wniosek Stowarzyszenia spełnia łącznie powyższe warunki.

Uzasadnienie przedstawione przez organizację: Przedmiotem zadania publicznego zorganizowanie XVI Mistrzostw Gminy Rokietnica o Puchar Wójta w kajakarstwie klasycznym.
Zadanie przyczyni się do propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacji sportu kajakowego oraz współzawodnictwa sportowego. Organizacja imprezy sportowej ogólnodostępnej dla zawodników klubów sportowych z Wielkopolski i Polski wpłynie również na wszechstronny rozwój ich sprawności fizycznej.
Dofinansowanie XVI Mistrzostw Gminy Rokietnica o Puchar Wójta to możliwość przeprowadzenia masowej imprezy sportowej o zasięgu ogólnopolskim. Młodzież biorąca udział w w/w imprezie aktywnie sportowo spędzając swój wolny czas kształtuje w sobie sumienność, pracowitość i wytrwałość. Skutkiem takiego działania jest zmniejszenie alkoholizmu wśród młodzieży.
Adresatem zadania publicznego są dzieci i młodzież z całego terenu gminy Rokietnica uczęszczające na zajęcia sportowe organizowane przez UKS „Błyskawica”
oraz zawodnicy klubów sportowych z całego kraju biorących udział w XVI Mistrzostwach Gminy Rokietnica o puchar Wójta w Kajakarstwie Klasycznym.
Zadanie realizowane będzie na terenie Zespołu Szkół w Rokietnicy oraz nad jeziorem Pamiątkowskim plaża SZOSIR.
Realizacja zadania pozwoli na: osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników uczestniczących w regatach, co motywuje młodych sportowców do systematycznej pracy, poprawa sprawności fizycznej oraz nauka współzawodnictwa sportowego fair play.

Zadanie pn. „XVI Mistrzostwa Gminy Rokietnica o puchar Wójta w Kajakarstwie Klasycznym” jest zgodne z priorytetowymi zadaniami publicznymi określonymi
w Programie Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
(Uchwała Nr LVIII/409/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 8 listopada 2011 r.) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznał za celowe realizację zadania pod nazwą „XVI Mistrzostwa Gminy Rokietnica o puchar Wójta w Kajakarstwie Klasycznym”, opisanego w ofercie Uczniowskiego Klubu Sportowego „BŁYSKAWICA” i tym samym zleca realizację zadania przyznając dofinansowanie w wysokości 3 885,00 zł.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 11 lipca 2011 r.


Z poważaniem,

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

- Oferta realizacji zadania publicznego pn. „XVI Mistrzostwa Gminy Rokietnica o puchar Wójta w Kajakarstwie Klasycznym”,

- KRS

- Oświadczenie

- Zapowiedź

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Widera Lidia
(2011-07-04 17:37:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2011-07-04 18:07:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996