Umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty należności podatkowej

Nr karty:
RP-12

Wydział:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Dokumenty:
- Oświadczenie majątkowe - W przypadku przedsiębiorców ubiegających się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dodatkowo należy złożyć dokumenty dotyczące pomocy de minimis.

- wniosek wraz z uzasadnieniem i dokumentami potwierdzającymi przyczynę ubiegania się o ulgę

Podstawa prawna:
Art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 1540)
Uchwala Nr XXIX/272/2016 z dnia 7 listopada 2016roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Jednostka odpowiadająca:
- umorzenia zaległości podatkowych – Magdalena Jakubowska - Specyał - Referat Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61-89-60-607,
- odroczenia, rozłożenia na raty – Agnieszka Pohl– Referat Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61-89-60-617,
 
Termin załatwienia sprawy:
- w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji administracyjnej, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych obejmujących wymiar, pobór i egzekucję podatku oraz związaną z tym sprawozdawczość, wynikających z ustawy: z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

• niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w  szczególności Urząd Skarbowy, KRUS, Sąd, Starostwo Powiatowe, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne podmioty publiczne na zasadach i w granicach prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres co najmniej 10 lat i to po zakończeniu postępowania podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązku archiwizowania;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Wytworzył:
Magdalena Jakubowska-Specyał
Udostępnił:
Widera Lidia
(2012-01-26 12:25:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-01-13 11:13:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki