☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z 2012 roku

18. sesja - 30 stycznia 2012
XVIII/159/2012 ustalenia granic miejscowości Kiekrz, Rogierówko, Starzyny DZ. URZ. WOJ. 2012.1087 z dn. 22.02.2012 link
XVIII/160/2012 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2012-2020 nd. link
XVIII/161/2012 zmian w budżecie gminy Rokietnica na 2012 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.1385 z dn. 08.02.2013 link
XVIII/162/2012 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości   Rokietnica dla działki nr ewid. 64 DZ. URZ. WOJ. 2012.1303 z dn. 12.03.2012 link
XVIII/163/2012 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, Napachanie i Rokietnica – tereny ciągu ekologicznego Samicy Pamiątkowskiej DZ. URZ. WOJ. 2012.1680 z dn. 03.04.2012 link
XVIII/164/2012 nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica nd. link
XVIII/165/2012 rozpatrzenia skargi nd. link
XVIII/166/2012 rozpatrzenia skargi nd. link
XVIII/167/2012 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica na 2012 rok nd. link
XVIII/168/2012 oddania w wieloletnią dzierżawę części działki nr 16/1 położonej w miejscowości Rokietnica nd. link
XVIII/169/2012 wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szamotułach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w latach 2012-2015 nd. link
19. sesja - 27 lutego 2012
XIX/170/2012 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2012-2022 nd. link
XIX/171/2012 zmian w budżecie gminy Rokietnica na 2012 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.1384 z dn. 08.02.2013 link
XIX/172/2012 przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” nd. link
XIX/173/2012 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewid. 154/130, 154/131, 154/132 i 154/179 DZ. URZ. WOJ. 2012.1639 z dn. 02.04.2012 link
XIX/174/2012 zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Cerekwica nd. link
XIX/175/2012 zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Napachanie nd. link
XIX/176/2012 zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Krzyszkowo nd. link
XIX/177/2012 nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino, Gmina Rokietnica [ul. Zalesie] DZ. URZ. WOJ. 2012.1592 z dn. 29.03.2012 link
20.sesja - 26 marca 2012
XX/178/2012 zmian w budżecie gminy Rokietnica na 2012 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.1386 z dn. 08.02.2013 link
XX/179/2012 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2012-2022 nd. link
XX/180/2012 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rokietnica na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki nd. link
XX/181/2012 podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych "ROKBUS” Sp. z o.o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XX/182/2012 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Rokietnica w 2012 roku DZ. URZ. WOJ. 2012.4176 z dn. 05.10.2012 link
21. sesja - 23 kwietnia 2012
XXI/183/2012 zmian w budżecie gminy Rokietnica na 2012 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.1698 z dn. 19.02.2013 link
XXI/184/2012 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2012-2022 nd. link
XXI/185/2012 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych DZ. URZ. WOJ. 2012.4177 z dn. 05.10.2012 link
23. sesja - 28 maja 2012
XXIII/186/2012 zmian w budżecie gminy Rokietnica na 2012 rok  DZ. URZ. WOJ. 2013.1699 z dn. 19.02.2013 link
XXIII/187/2012 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2012-2022  nd. link
XXIII/188/2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pawłowice, rejon ul. Pawłowickiej  DZ. URZ. WOJ. 2012.3157 z dn. 16.07.2012 link
XXIII/189/2012 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 16/6 położonej w miejscowości Bytkowo, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nd. link
XXIII/190/2012 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 116/38 położonej w miejscowości Kiekrz, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nd. link
XXIII/191/2012 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 783/4 położonej w miejscowości Kiekrz, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nd. link
XXIII/192/2012 uchylenia Uchwały nr LI/367/2010 z dn. 31.05.2010r. w sprawie oddania w wieloletni najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Zespołu Szkół w Rokietnicy, przy ul. Szkolnej 3c nd. link
XXIII/193/2012 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli  oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji  DZ. URZ. WOJ. 2012.2816 z dn. 25.06.2012 link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2014.216
Ogłoszony: 13.01.2014
link
XXIII/194/2012 określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy  zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nd. link
XXIII/195/2012 zmiany granic miejscowości Rokietnica i Mrowino DZ. URZ. WOJ. 2012.2971 z dn. 02.07.2012 link
XXIII/196/2012 nadania nazw ulic w miejscowości Napachanie, Gmina Rokietnica [ul. Zdrojowa, ul. Majątkowa] DZ. URZ. WOJ. 2012.2825 z dn. 25.06.2012 link
XXIII/197/2012 zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Rokietnica nr 33/2012 z dn. 30.04.2012 w sprawie ograniczenia w korzystaniu z wodociągów wiejskich na terenie gminy Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2012.4178 z dn. 05.10.2012 link
XXIII/198/2012 upoważnienia Wójta Gminy Rokietnica do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia spłaty kredytu długoterminowego nd. link
XXIII/199/2012 przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" nd. link
XXIII/200/2012 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo, rejon ulic Topolowej i Obornickiej nd. link
24. sesja - 11 czerwca 2012
XXIV/201/2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za rok 2011 nd. link
XXIV/202/2012 udzielenia Wójtowi Gminy Rokietnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2011 nd. link
25. sesja - 25 czerwca 2012
XXV/203/2012 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2012 rok  DZ. URZ. WOJ. 2013.1700 z dn. 19.02.2013 link
XXV/204/2012 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej na finansowanie 1/2 etatu pracownika pedagogicznego poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu - Filia w Suchym Lesie nd. link
XXV/205/2012 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Rokietnica jest organem prowadzącym nd. link
XXV/206/2012 uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2012.3957 z dn. 24.09.2012 link
XXV/207/2012 oddania w wieloletnią dzierżawę działki nr 352/12 położonej w miejscowości Kiekrz nd. link
XXV/208/2012 nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Cerekwica nd. link
XXV/209/2012 nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybroda, Gmina Rokietnica [ul. Szańcowa] DZ. URZ. WOJ. 2012.3551z dn. 13.08.2012 link
XXV/210/2012 nadania nazwy ulicy w miejscowości Starzyny, Gmina Rokietnica [ul. Zjazdowa] DZ. URZ. WOJ. 2012.3552 z dn. 13.08.2012 link
26. sesja - 13 sierpnia 2012
XXVI/211/2012 zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Krzyszkowo na lata 2009- 2015  nd. link
27. sesja - 27 sierpnia 2012
XXVII/212/2012 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2012 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.1705 z dn. 20.02.2013 link
XXVII/213/2012 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2012-2022 nd. link
XXVII/214/2012 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 83/5 położonej w miejscowości Mrowino, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nd. link
XXVII/215/2012 zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica nd. link
XXVII/216/2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, rejon ul. Czystej DZ. URZ. WOJ. 2012.4329 z dn. 15.10.2012 link
XXVII/217/2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żydowo, część północna nd. link
XXVII/218/2012 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo dla działek nr 66/2, 66/5, 66/9, 66/10, 66/12, 66/13, 66/21, 66/27, 66/28, 66/29 oraz część działki nr 66/8 i 66/20 nd. link
28. sesja - 24 września 2012
XXVIII/219/2012 nabycia infrastruktury technicznej położonej w miejscowości Rokietnica nd. link
XXVIII/220/2012 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2012 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.1530 z dn. 13.02.2013 link
XXVIII/221/2012 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2012-2022 nd. link
XXVIII/222/2012 zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie Gminy Rokietnica w ramach pomocy de minimis DZ. URZ. WOJ. 2012.4231 z dn. 08.10.2012 link
XXVIII/223/2012 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości położonych w miejscowości Kiekrz na rzecz Powiatu Poznańskiego nd. link
XXVIII/224/2012 zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Rokietnica z dnia 03.09.2012 r. nr 76/2012 w sprawie zniesienia ograniczenia w korzystaniu z wodociągów wiejskich na terenie gminy Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2012.4252 z dn. 10.10.2012 link
XXVIII/225/2012 ustalenia granic miejscowości Napachanie i Dalekie DZ. URZ. WOJ. 2012.4253 z dn. 10.10.2012 link
XXVIII/226/2012 podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
29. sesja - 29 października 2012
XXIX/227/2012 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2012 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.1531 z dn. 13.02.2013 link
XXIX/228/2012 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2012-2022 nd. link
XXIX/229/2012 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok DZ. URZ. WOJ. 2012.5086 z dn. 12.11.2012r. link
XXIX/230/2012 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok DZ. URZ. WOJ. 2012.4781 z dn. 05.11.2012 link
XXIX/231/2012 określenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2013 rok DZ. URZ. WOJ. 2012.4776 z dn. 05.11.2012 link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2012.5891
Ogłoszony: 07.12.2012 
link
XXIX/232/2012 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego DZ. URZ. WOJ. 2012.4777 z dn. 05.11.2012 link
XXIX/233/2012 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych DZ. URZ. WOJ. 2012.5173 z dn. 14.11.2012 link
XXIX/234/2012 ustalenia regulaminu targowiska gminnego na terenie Gminy Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2013.1053 z dn. 30.01.2013 link
XXIX/235/2012 ustalenia stawek opłaty targowej DZ. URZ. WOJ. 2012.4778 z dn. 05.11.2012 link
XXIX/236/2012 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 49/4 położonej w miejscowości Krzyszkowo, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nd. link
XXIX/237/2012 nadania nazwy ulicy w miejscowości Starzyny i Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Czereśniowa] DZ. URZ. WOJ. 2012.4782 z dn. 05.11.2012 link
XXIX/238/2012 podziału Gminy Rokietnica na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów DZ. URZ. WOJ. 2013.1054 z dn. 30.01.2013 link
30. sesja - 26 listopada 2012
XXX/239/2012 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2012 rok oczekiwanie link
XXX/240/2012 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2012-2022 nd. link
XXX/241/2012 zmiany uchwały nr XXIX/231/2012  z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2013 rok DZ. URZ. WOJ. 2012.6454 z dn. 31.12.2012 link
XXX/242/2012 wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych DZ. URZ. WOJ. 2013.1071 z dn. 30.01.2013 link
XXX/243/2012 ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych  przez  właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych DZ. URZ. WOJ. 2013.1072 z dn. 30.01.2013 link
XXX/244/2012 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę [PUK] nd. link
XXX/245/2012 zatwierdzenia dopłat do taryf w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków nd. link
XXX/246/2012 wniesienia do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy jako aport nieruchomości położonej w miejscowości Bytkowo nd. link
XXX/247/2012 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XXX/248/2012 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rokietnica na 2013 rok nd. link
XXX/249/2012  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, na rok 2013 nd. link
XXX/250/2012 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i przedszkoli, dla których Organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica nd. link
XXX/251/2012  nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Strusia] DZ. URZ. WOJ. 2012.6455 z dn. 31.12.2012 link
XXX/252/2012 zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Bytkowo nd. link
XXX/253/2012 zbycia nieruchomości w miejscowości Sobota nd. link
XXX/254/2012 nabycia budynku położonego w miejscowości Sobota nd. link
31. sesja - 20 grudnia 2012
XXXI/255/2012 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2013-2022 nd. link
XXXI/256/2012 uchwalenia budżetu Gminy Rokietnica na 2013 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.1680 z dn. 19.02.2013 link
XXXI/257/2012 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2012 rok DZ. URZ. WOJ. 2013.1679 z dn. 19.02.2013 link
XXXI/258/2012 zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rokietnica na rok 2013 nd. link

 

Wytworzył:
Rada Gminy Rokietnica
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2012-02-08 09:12:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2018-03-20 13:56:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1372760