☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 28.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgromadzenia i imprezy rozrywkowo - artystyczne oraz masowe

Symbol:
5310

Nr karty:
RSO-10

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Dokumenty:
Imprezy masowe:
Formularz zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia imprezy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Zgromadzenia:
- Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia.
- Formularz zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych t. j. Dz. U. z 2015,poz.2139).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016.23).
- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 ze zm.).
- Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz.1485).).
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014r. sygn. Akt K44/12
(Dz.U. z dnia 3 października 2014r. poz. 1327).
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2016., poz 1827 ze zm.).

Opłaty:
Impreza masowa - Wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 82zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku,
a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu o wydanie zezwolenia
na przeprowadzenie imprezy masowej powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu,
a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłaty winny być wnoszone z zaznaczeniem ("tytułem") "Impreza masowa [nazwa imprezy]".

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy
nr rachunku  SGB  0/Rokietnica  69904310413041002391100001

Zgromadzenie – Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

Termin odpowiedzi:
Imprezy masowe - W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator winien złożyć wniosek  
nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, natomiast opinie, o których mowa
w art. 25 ust.1 pkt 2, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Organ wydaje zezwolenie, albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Zgromadzenia – Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu jego zgodności z prawem oraz w aspekcie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.

Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:
- Jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych.
- Odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu albo mieniu w znacznych rozmiarach.

W przypadku wystąpienia ww. przesłanek, decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona organizatorowi na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż 24 godziny przed datą zgromadzenia. Jednocześnie kopię tej decyzji wraz z aktami sprawy otrzymuje wojewoda. 

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Gminy Rokietnica, bud. C: Referat Spraw Obywatelskich, tel. 61 8 960 626
w poniedziałki 12:00-18:00
we wtorki, środy, czwartki i piątki 8:00-12:00 

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej przysługuje odwołanie
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Wydanie zakazu zorganizowania publicznego następuje jeżeli:
- jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych
- odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi dla mienia w znacznych rozmiarach
Od decyzji zakazującej zorganizowanie zgromadzenia publicznego lub imprezy artystyczno – rozrywkowej organizatorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie trzech dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.

Uwagi:
Impreza masowa:
1) opinie właściwych miejscowo Komendantów Miejskich Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika pogotowia
ratunkowego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach.
2) opinię właściwego miejscowo Państwowego Inspektora Sanitarnego.
3) graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych.
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych.
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu.
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
4) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.
5) program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej.
6) informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej;
w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 30 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 3 porządkowych na każde następne 100 osób.
7) wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa).
8) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy.
9) szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
10) polisę ubezpieczeniową - organizator imprezy ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej
za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny.
11) pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.
12) pisemna zgoda właściciela terenu na którym będzie odbywać się impreza masowa.
13) informację o zainstalowanych urządzeniach do utrwalania przebiegu imprezy.
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, powinno zawierać:
- Imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub inne organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,
- Miejsce, datę , godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania przewidywalna liczba uczestników, oraz projektowana trasa przejścia, jeżeli przewiduję się zmiany miejsca czasu trwania zgromadzenia
- Cel i program oraz język w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia
- Określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnienia pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.

Zgromadzenia:
Zgromadzeniem jest to zgrupowanie osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska, organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.
W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który wyposaża organ gminy.
Zgromadzenie może być rozwiązane przez delegowanego przez  Wójta Gminy pracownika Urzędu Gminy, jeżeli jego przebieg  zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy ustawy albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.
Rozwiązanie zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej trzykrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub w przypadku niemożności skontaktowania sie z nim ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia.
Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.
Organizatorowi oraz uczestnikowi zgromadzenia publicznego przysługuje prawo odwołania się od decyzji w sprawie rozwiązania zgromadzenia, w terminie 3 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osób, które:
1) przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu nie zakazanego zgromadzenia,
2) zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczą takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,
3) przewodniczą zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy,
4) bezprawnie zajmują lub wzbraniają się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia,
5) bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne narzędzia.

 


 

Wytworzył:
Elżbieta Karbowska
Udostępnił:
Widera Lidia
(2012-10-24 12:28:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2021-08-10 13:21:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630